in

PRIMĂRIA CRÂNGURILE: ȘEDINȚĂ ORDINARĂ ÎN 28 NOIEMBRIE

Potrivit prevederilor art. 133 alin.(1) și art. 134 alin.(5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, marți, 28.11.2023, orele 830 consilierii locali sunt convocați în ședință ordinară, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de scutire de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor şi taxelor locale, taxelor speciale, chiriilor, redevenţelor datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local de pe raza administrativ-teritorială a comunei Crângurile

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite;
 • Proces verbal de afișare conform Legii nr. 52/2003.

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din unitățile de învățământ de pe raza comunei Crângurile, aferente  lunilor septembrie și octombrie 2023

                               – Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, taxe și impozite.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de asociere nr. 528/7296/06.08.2015,   pentru realizarea investiției ,,Asfaltare drumuri locale L=2.251 m, în comuna Crângurile, județul Dâmbovița”

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate comun al compartimentelor: contabilitate, taxe și impozite și juridic, stare civilă și agricol.

Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante prevăzută în Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile, precum și aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Crângurile, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat

– Inițiator domnul primar Barbu Costin Ionuț.

Proiectul de hotărâre este însoțit de:

 • Anexă;
 • Referatul de aprobare al primarului comunei Crângurile;
 • Raportul de specialitate al compartimentului resurse umane.

Diverse.

Materialele de ședință sunt puse la dispoziția consilierilor locali și celor 3 comisii de specialitate ale Consiliului Local Crângurile prin mijloace electronice (WhatsApp și email), cu confirmare de primire, scrisă, în vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, care se vor depune până la data de 27.11.2023.

Fiecare consilier local poate formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

PRIMAR,

BARBU COSTIN – IONUȚ

Comments

Lasă un răspuns