PRIMĂRIA MORTENI: Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice | Cronica de Gaesti
Connect with us

Salut, ce cauți??

Anunțuri

PRIMĂRIA MORTENI: Anunţ licitaţie pentru concesiune bunuri publice

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Morteni ,judetul Dambovita ,str. Principala ,nr. 1127,CIF 4344589,tel /fax 0245242714 ; 0245242707, e-mail : primariamorteni2016@yahoo.com ,

  1. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: teren situat in intravilanul comunei Morteni ,în suprafață 3216 mp, Categoria de folosinta –arabil si curti constructii , amplasat în Comuna Morteni,  nr. 472 ,Județul Dambovita”, bun proprietate publică, conform HCL nr. 22/12.03.2021 și temeiului  legal: O.U.G. 57/2019.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: de la sediul Primăriei Comunei Morteni sau prin solicitare   online pe adresa de e-mail primariamorteni2016@yahoo.com .

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Primăria Comunei Morteni-compartiment -Implementare proiecte  , Strada Principală, nr. 1127, județul Dambovita .

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: nu este cazul

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15 .04.2021, ora 15.00.

  1. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2021, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusă la Registratura Primăriei Comunei Morteni, Strada Principală, nr. 1127, Morteni ,județul Dambovita

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar original și 1 exemplar copie xerox .

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 26.04.2021, ora 11.00, la sediul Primăriei Comunei Morteni, Strada Principală, nr. 1127, Morteni, județul Dambovita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Acțiunea în justiție se poate introduce la secția de contencios administrativ a Tribunalului Dambovita , , str. Calea Bucuresti , nr. 3, Targoviste , telefon: 0245/612344, fax: 0245/216622, , e-mail: tb-dambovita-reg@just.ro
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 01.04.2021.

 

 

 


Adauga un comentariu

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Reclamă
Reclamă
Enescu Supermarket