Contactează-ne pe

Noutăți

PRIMARIA CRANGURILE ANGAJEAZA CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE. Detalii despre job, aici!

Publicat în data de

- 1.207 vizualizări

Primăria comunei Crângurile, județul Dâmbovița, organizează în data de 23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă și 26.09.2019, orele 1000 – interviul, la sediul său din localitatea Bădulești, concurs pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacantă, după cum  urmează:

 1. consilier achiziții publice, funcție publică de execuție vacantă, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul compartimentului achiziții publice.

CONDIȚIILE GENERALE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs, prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ sunt:

 1. a) are cetățenia română și domiciliul în România;
 2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 3. c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
 5. e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii, cu excepția prevăzută la art. 613 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 6. f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
 7. g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
 8. h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care impiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnisția post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 9. i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, in condițiile legii;
 10. j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a incetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 11. k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

CONDIȚIILE SPECIFICE pe care trebuie să le îndeplinească participanții la concurs pentru ocuparea funcției de consilier în cadrul compartimentului de achiziții publice sunt urmatoarele: studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă; vechimea necesară în specialitatea studiilor minimum 1 an; cursuri de pregătire/perfecționare/formare specializată în domeniul achizițiilor publice.

 ATRIBUȚIILE POSTULUI:

 • – Asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice în conformitatate cu legislația în domeniu;
 • – Elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice;
 • – Întocmește dosarul fiecărei achiziții publice;
 • – Urmărește întocmirea contractului de achiziție publică;
 • – Întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
 • – Întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

Este responsabil pentru:

 • – alegerea procedurii de achiziție publică în funcție de valoarea estimată aprobată prin referatele de necesitate și oportunitate;
 • – primirea și analizarea referatelor de necesitate aprobate;
 • – primirea caietelor de sarcini/temelor de proiectare întocmite de serviciile/birourile sau compartimentele care solicită achiziția publică;

De asemenea, are și următoarele atribuții specifice:

 • – verifica existența fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte (în referatul de necesitate transmis);
 • – Este responsabil pentru elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire. Documentațiile de atribuire cuprind informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
 • – Întocmește toate documentele prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice pe care le transmite în SICAP;
 • – participă la deschiderea ofertelor depuse la data și ora stabilită pentru deschiderea acestora prevăzută în invitațiile/anunțurile de participare publicate și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
 • – redactarea proceselor verbale ale sedințelor de evaluare;
 • – redactarea rapoartelor de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice;
 • – participarea la sedințele comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanți/candidați (în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire).

BIBLIOGRAFIE CONCURS:

 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Constituția României, republicată;

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Legea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei comunei Crângurile, după cum urmează:

23.09.2019, orele 1000 – proba scrisă;

26.09.2019, orele 1000 –  interviul.

ACTELE NECESARE pentru înscrierea la concursul organizat în data de 23.09.2019, orele 1000, sunt următoarele:

Formularul de înscriere la concurs – formular tip

Curriculum vitae – modelul comun european;

Copia actului de identitate;

Copiile diplomelor de studii și a altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

Copia carnetului de muncă și, după caz, adeverința care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitate;

Cazierul judiciar;

Adeverință medicală;

Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Toate copiile menționate mai sus vor fi însoțite pentru verificarea conformității de actele în original sau se prezintă în copii legalizate.

Dosarele se depun în perioada 22.08 – 10.09.2019, între orele 800 – 1600, la sediul Primăriei Comunei Crângurile.

Relații suplimentare se pot obține de la doamna Barbu Lilieana – referent, la telefon: 0245/714.015, la adresa de mail: crangurile@cjd.ro sau la sediul Primăriei din satul Bădulești, comuna Crângurile, județul Dâmbovița.

PRIMAR,                                                                               Secretar comisie,

BARBU COSTIN-IONUȚ                                                                Barbu Lilieana

 

Publicitate
Loading...
Spune-ți părerea

You must be logged in to post a comment Login

Adaugă un comentariu

Evenimente

Video!CENTURA, PASARELA ŞI REFACEREA INFRASTRUCTURII ÎN CENTRUL GĂEŞTIULUI: „Am atins apogeul mandatului meu de primar!”

Articol scris de

„Dragi prieteni, astăzi, am atins apogeul mandatului meu de primar!

S-au demarat, oficial, procedurile pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Găeşti. Acest proiect extraordinar va fi finanțat cu fonduri europene.

Deasemenea, în vara acestui an va fi reabilitată în totalitate pasarela peste calea ferată și drumul național din centrul orașului nostru. Acesta se va lărgi pe 4 benzi de la trecerea de pietoni din fața Parcului Central până la Poliție, iar de la podul peste Rastoacă(La Liber) va fi extins drumul pe 3 benzi spre Complex!

În aproape 3 luni de guvernare #PNL, s-au rezolvat foarte multe proiecte ale orașului nostru.

Pe această cale vreau să mulțumesc domnului Ministru al Transporturilor, Lucian Bode si domnului președinte al #PNL Dâmbovița, Consilier de Stat, Guran Virgil, oameni care respectă cetățenii din orașul nostru.

Vă rugăm să realizați ce ar însemna pentru orașul Găeşti ca PNL să conducă și Consiliul Județean.

Mâine vă așteaptă noi surprize plăcute!

Vă rog să priviți filmarea de astăzi din cabinetul Ministrului Transporturilor”, a declarat primarul Găeştiului, Grigore Gheorghe.

Citește articolul

Evenimente

PROIECT DE UN MILION DE EURO! 15 noi săli de clasă pentru Şcoala “Radu cel Mare”

Articol scris de

“Mâine va începe licitația pentru proiectul ,,Reabilitare și modernizare infrastructură educațională Şcoala <<Radu cel Mare>>”, proiect finanțat prin PNDL, în valoare de 1milion de euro.

Se vor costrui 15 noi săli de clasă, urmând ca toți elevii să învețe de dimineață!”, a anuntat primarul Grigore Gheorghe in urma intalnirii pe care a avut-o astazi  la Ministerul Dezvoltării cu Directorul General-Adjunct, Alexandru Soare.

 

Citește articolul