PRIMĂRIA GĂEŞTI: ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 11 MARTIE

 Nr. 4048/08.03.2019                     

Potrivit prevederile art. 39  alin.(2 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta extraordinara    in data  de  11.03.2019 , ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.13 din 28.02.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului    ,,Imbuntatirea infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti   ,,   – initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;

 

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

                                               PROIECT DE  HOTARARE

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.13 din 28.02.2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului

,,Imbuntatirea infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti ”

  Consiliul Local al Orasului Gaesti , in sedinta extraordinara   din data de  11.03.2019

 Avand in vedere:

– expunerea de  motive a domnului primar  jr. Gheorghe Grigore ;

– raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ;

    In conformitate cu  :

–           prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii  finanţelor publice   locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;

–  Ordonanta  nr.28/2013;

– art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

–           prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul :

-prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART.1 – Se modifica art.1 si va avea  urmatorul cuprins:

      Se aproba a principalii  indicatori tehnico-economici  pentru  obiectivul       ,,Imbunatatirea infrastructurii  anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  ’, dupa  cum  urmeaza:

Surse  de  finantare

  1. Programul National de Dezvoltare  locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.28/2013

Valoare  totala  investitie ( lei  cu TVA) – 4.644.812,30

Durata de realizare       18  luni           

ART.2 se  modifica si va avea  urmatorul  cuprins

  Se  aproba asigurarea  tuturor  resurselor financiare necesare implementarii optime a  proiectului              ,, Imbunatatirea infrastructurii  anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  ’’proiect  finantat prin Programul National de Dezvoltare  Locala  aprobat prin  OG  28/2013 dupa  cum  urmeaza:

Bugetul  de  stat: 4.644.812,30 cu TVA reprezentand  contravaloare cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului,intocmire proiect  tehnic,cheltuieli pentru  investitia de baza,dotari,organizare de santier.

Buget  local –cheltuieli  neeligibile: 124.963,79 lei cu TVA reprezentand  contravaloare  cheltuieli  pentru  amenajarea  terenului,studiu de fezabilitate, lucrari de demolare ,comisioane si taxe,avize  , imprejmuire, amenajare  loc de   joaca , dotari .

Valoare  totala: 4.769.776,09  lei  cu TVA

Alti indicatori  specifici  investitiei

    Proiectul  prevede  realizarea unei crese  cu capacitatea  de  40 de  locuri   in trei  Sali de  grupe  din care  : 2 grupe   cu  30 de  copii cu  varsta de peste  2 ani  si o  grupa  cu  10 copii  cu varsta intre 1 si  2 ani  .

 AMPLASAMENT  :

Fundatura 1 Decembrie 

   Suprafata teren 3116 m.p.

  Aria construita totala 801,55 m.p.

  Constructia , formata  dintr- un singur  corp , va avea regim de inaltime  P= 1

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.4- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 2.

INITIATOR   ,

Primar  ,

Jr. Gheorghe Gri

Avizat de legalitate      ,

Secretar

Jr. Diaconu Mitica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

Incendiu violent la Gura Foii! LOCALNICII AU O IPOTEZĂ – ŞOC DESPRE CAUZELE ACESTUIA!

Pompierii detașamentului Găești au intervenit cu 3 autospeciale pentru stingerea unui incendiu în localitatea Gura …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *