PRIMĂRIA GĂEŞTI: ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL ÎN DATA DE 11 MARTIE

 Nr. 4048/08.03.2019                     

Potrivit prevederile art. 39  alin.(2 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta extraordinara    in data  de  11.03.2019 , ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect de  hotarare privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.13 din 28.02.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului    ,,Imbuntatirea infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti   ,,   – initiator  primar  Gheorghe  Grigore  ;

 

PRIMAR,

Jr. Gheorghe Grigore

                                               PROIECT DE  HOTARARE

privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr.13 din 28.02.2019

pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului

,,Imbuntatirea infrastructurii  anteprescolare prin construirea unei  crese  in orasul Gaesti ”

  Consiliul Local al Orasului Gaesti , in sedinta extraordinara   din data de  11.03.2019

 Avand in vedere:

– expunerea de  motive a domnului primar  jr. Gheorghe Grigore ;

– raportul  Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului  ;

    In conformitate cu  :

–           prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii  finanţelor publice   locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;

–  Ordonanta  nr.28/2013;

– art.  59 alin.(1) si (2) din Legea nr.24/2000,privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

–           prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul :

-prevederilor art.45  ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE

ART.1 – Se modifica art.1 si va avea  urmatorul cuprins:

      Se aproba a principalii  indicatori tehnico-economici  pentru  obiectivul       ,,Imbunatatirea infrastructurii  anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  ’, dupa  cum  urmeaza:

Surse  de  finantare

  1. Programul National de Dezvoltare  locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.28/2013

Valoare  totala  investitie ( lei  cu TVA) – 4.644.812,30

Durata de realizare       18  luni           

ART.2 se  modifica si va avea  urmatorul  cuprins

  Se  aproba asigurarea  tuturor  resurselor financiare necesare implementarii optime a  proiectului              ,, Imbunatatirea infrastructurii  anteprescolare  prin construirea unei crese  in orasul Gaesti  ’’proiect  finantat prin Programul National de Dezvoltare  Locala  aprobat prin  OG  28/2013 dupa  cum  urmeaza:

Bugetul  de  stat: 4.644.812,30 cu TVA reprezentand  contravaloare cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului,intocmire proiect  tehnic,cheltuieli pentru  investitia de baza,dotari,organizare de santier.

Buget  local –cheltuieli  neeligibile: 124.963,79 lei cu TVA reprezentand  contravaloare  cheltuieli  pentru  amenajarea  terenului,studiu de fezabilitate, lucrari de demolare ,comisioane si taxe,avize  , imprejmuire, amenajare  loc de   joaca , dotari .

Valoare  totala: 4.769.776,09  lei  cu TVA

Alti indicatori  specifici  investitiei

    Proiectul  prevede  realizarea unei crese  cu capacitatea  de  40 de  locuri   in trei  Sali de  grupe  din care  : 2 grupe   cu  30 de  copii cu  varsta de peste  2 ani  si o  grupa  cu  10 copii  cu varsta intre 1 si  2 ani  .

 AMPLASAMENT  :

Fundatura 1 Decembrie 

   Suprafata teren 3116 m.p.

  Aria construita totala 801,55 m.p.

  Constructia , formata  dintr- un singur  corp , va avea regim de inaltime  P= 1

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.4- Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 2.

INITIATOR   ,

Primar  ,

Jr. Gheorghe Gri

Avizat de legalitate      ,

Secretar

Jr. Diaconu Mitica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articol adaugat de Mariana Ionescu

Cronica de Gaesti

MAI SUNT DOAR CÂTEVA ZILE! Noua atracţie din Ioneşti, la un pas de inaugurare! AFLĂ AICI DESPRE CE ESTE VORBA!

Se fac ultimele pregătiri pentru marea inaugurare de la Ioneşti. Clădirea arată modern, iar aprovizionarea …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *