Enescu Supermarket

ŞEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL GĂEŞTI. Vezi ce este pe ordinea de zi!

Potrivit prevederile art. 39  alin.( 2 )din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ,  consilierii locali sunt  convocati in  sedinta extraordinara   in data  de  28.07.2017 , ora 7,30   la sediul Consiliului Local  Gaesti .

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1)- Proiect   de   hotarare privind trecerea  din domeniul public in domeniul privat  al U.A.T. Gaesti a unor bunuri – mijloace  fixe , in vederea casarii si , dupa caz , valorificarii – initiator , d- nul primar  Gheorghe Grigore ;

SE  PROPUNE  :

 ART.1 –  Se aproba trecerea din domeniul public , in domeniul privat al Orasului Gaesti a unor bunuri – mijloace  fixe :

  • bazin aerare, avand numar de inventar  1201 si numar cadastral 8139 ;
  • decantor secundar SP2 , avand numar de inventar 1202 si numar cadastral 8140 ;
  • decantor Inhoff , avand numar de  inventar  1210 si  numar  cadastral 8144;
  • statii suflante SP2 , avand numar de inventar  1465 si  numar cadastral 8161 ;
  • statii pompe si birouri statie de epurare , avand  numar de inventar  1191 si  numar  cadastral 8129 ;

ART.2 – Trecerea din domeniul public , in domeniul privat  se face  in vederea  casarii si dupa caz a valorificarii acestora .

ART.3 –  Sumele  obtinute  din valorificarea bunurilor  se fac venit la bugetul de  venituri si cheltuieli  al Orasului Gaesti .

ART.4 – Primarul Orasului Gaesti  , prin compartimentele Urbanism si Amenajarea Teritoriului si  Buget- Contabilitate, Impozite si Taxe  , Informatica  vor duce la indeplinire  prevederile prezentei hotrarari .

ART. 5 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.4 .

2) – Proiect   de   hotarare privind aprobarea salariilor de  baza ale personalului  din aparatul propriu– initiator , d- nul primar  Gheorghe Grigore;

SE  PROPUNE  :

 ART.1– Se aprobă salariile  de bază lunare pentru personalul plătit din fonduri publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Gaesti , judeţul Dambovita ,  conform anexelor  , parte integrantă a prezentei hotărâri.

 ART.2- Se aprobă coeficienţii minimi de ierarhizare pentru categoriile de salariaţii care sunt în

cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Gaesti , conform acelorasi anexe,

parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART.3 – Salariul de bază se stabileşte prin înmulţirea coeficienţilor prevăzuţi in anexe

cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare.

ART 4 – Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali ai Orasului Gaesti  pentru

participarea la numărul maxim de şedinţe este de 10% din indemnizaţia lunară a primarului, prin

derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 iulie 2017- 31 decembrie 2021.

ART. 5 – Începând cu data prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice alte

prevederi contrare.

ART. 6 – Prezentul proiect de hotărâre se transmite Instituţiei Prefectului – Judetului Dambovita  si Compartimentului Resurse Umane

 

 

Cronica de Gaesti

ANGAJĂRI LA RESTAURANTUL „LA POPICU”! Locuri de muncă bine plătite şi program flexibil!

Restaurantul „La Popicu”  din Ioneşti se extinde, în curând, cu încă un salon ultramodern de …

Lasă un răspuns