PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII IUNIE VOR FI DEZBĂTUTE ÎN CL!Le găseşti aici!

DISPOZITIE

privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Gaesti in data de  22.06.2017, ora 17.

 Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita;

 

NR . 391

DATA : 16.06.2017

ANEXA NR. 1 la Dispozitia   391   /2017

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială – initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al anului 2017 – initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;
  • Proiect de hotarare privind  prelungirea unui  contract de  inchiriere care are  ca obiect 11,4 m.p. teren situat in Piata ,, Sfantul Ilie  ,,
  • Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (IULIE    –SEPTEMBRIE   2017)  initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;
  • Diverse

 

PROIECT DE  HOTARARE

privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul

Serviciului Public de Asistenţă Socială

 Consiliul local al orasului  Gaesti , judeţul Dambovita ;

 Având în vedere:

-expunerea de motive a primarului orasului  Gaesti  şi referatul  de specialitate al

Sefului Serviciului de Asistenta Sociala :

  • avizul comisiilor : Juridica , Buget- Finante  si Invatamant , cultura , protective sociala din cadrul Consiliului Local ;

In conformitate cu :

-dispoziţiile art.4, alin.(1) si ale art. 8 alin.1 Lit. ,,a,,  din O.U.G. nr. 18/2017 privind asistenta  medicala comunitara  ;

– dispoziţiile Hotărârii nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi

competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu

modificările şi completările ulterioare;

-dispoziţiile Ordonanţei nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi

completările ulterioare;

In temeiul dispoziţiilor art.36 alin. (1), (2) lit.a) şi d), (3) lit. b), alin. (6), lit. a) pct. 2 şi ale

art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                                                SE  PROPUNE   :

Art.1 -(1)Se aprobă infiinţarea funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul

Serviciului Public de Asistenţă Socială;

(2) Finanţarea personalului din asistenţa medicală comunitară este asigurată, potrivit legii,

de la bugetul de stat către bugetele locale prin bugetul Ministerului Sănătăţii.

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul Orasului Gaesti , Serviciului de Asistenta Sociala , Serviciul Buget Contabilitate  Impozite si Taxe Locale , Informatica .

Art.3-  Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului , Primarul Orasului Gaesti , Serviciului de Asistenta Sociala , Serviciul Buget Contabilitate  Impozite si Taxe Locale , Informatica .

                                                        EXPUNERE de  MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea înfiinţării funcţiei contractuale de asistent medical comunitar în cadrul

Serviciului Public de Asistenţă Socială

      Autoritatile administratiei  publice  locale  sunt  responsabile  de asigurarea de servicii de asistenta  medicala  comunitara populatiei  , in special  a persoanelor  apartinand  grupurilor  vulnerabile   din punct de  vedere  medical  , economic sau social .

  Avand in vedere ca sunt asigurate  de la bugetul de stat  catre bugetul local finantarea cheltuielilor  de personal pentru asistentul medical  comunitar  , cat si necesitatea asigurarii unui  climat social sanatos in cadrul colectivitatii locale , propun spre aprobare  Consiliului Local prezentul proiect de  hotarare .

Primar  ,

Jr. Gheorghe Grigore

                                                               PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al anului 2017

Consiliul Local al Orasului Gaesti ;

         Avand in vedere  :

– expunerea de  motive  a domnului primar  , Gheorghe  Grigore  ;

– raportul nr. 8889/16.06.2017 intocmit de  doamna Ilinca Sofia – Sef serviciu  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

 – avizul comisiilor Juridice si al comisiei Buget – Finante    din cadrul Consiliului Local Gaesti  ;

În conformitate cu :

– Legea nr.273/2006 a Finantelor publice locale art.49,  pct.12 ;

– În temeiul  art.36  , alin. 2 ,  lit. (b)  , coroborat  cu alin. 4 , lit. (a) , din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu  art. 45 aliniatul 2 din acelasi act normativ ;

                                                                  SE  PROPUNE  :

ART.1 – Se aproba rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul  II al anului 2017, prin  majorarea  :

–  veniturilor cu suma de                                                            195 mii lei  

-majorarea  cheltuielilor  pe anul 2017  cu suma de 195 mii lei din care:

– la sectiunea de functionare cu                                                  75 mii lei

– la sectiunea de dezvoltare  cu suma de                                  120 mii lei

 pe articole ale clasificatiei bugetare dupa cum urmeaza :

                                                                                                                               Mii lei

Cod venit Buget planificat

31.05.2017

 Realizat la 31.05.2017 Diferenta de rectificat

 

 

       
07.02 –impozite si taxe pe proprietate         430 1910 195
07.02.01.02- impozit cladiri persoane juridice 430 1910 195
       
         TOTAL      
Indicatori cheltuiala – Propunere CL                     
LA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 195
la cap .84 0303 Strazi titlul  71.01.01 120
   
LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
La cap.84.03.03.20.02 Strazi  reparatii 75

ART.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

INITIATOR  ,

Primar,

Jr. Gheorghe  Grigore

                                                                       Avizat de  legalitate ,

                                                                     Secretar  ,

                                                                        Jr. Diaconu  Mitica

 

                                                                      EXPUNERE DE  MOTIVE 

la proiectul de  hotarare privind  aprobarea rectificarii bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al anului 2017

.

     Propun Consiliului Local Gaesti  , aprobarea  prezentului proiect de hotarare   avand ca obiect rectificarea bugetului de  venituri si cheltuieli   in trimestrul II al anului 2017, astfel :

  prin  majorarea  :

–  veniturilor cu suma de                                                            195 mii lei  

 

 -majorarea  cheltuielilor  pe anul 2017  cu suma de 195 mii lei din care:

– la sectiunea de functionare cu                                                  75 mii lei

– la sectiunea de dezvoltare  cu suma de                                  120 mii lei

 pe articole ale clasificatiei bugetare dupa cum urmeaza :

                                                                                                                               Mii lei

Cod venit Buget planificat

31.05.2017

 Realizat la 31.05.2017 Diferenta de rectificat

 

 

       
07.02 –impozite si taxe pe proprietate         430 1910 195
07.02.01.02- impozit cladiri persoane juridice 430 1910 195
       
         TOTAL      
Indicatori cheltuiala – Propunere CL                     
LA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 195
la cap .84 0303 Strazi titlul  71.01.01 120
   
LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
La cap.84.03.03.20.02 Strazi  reparatii 75

PRIMAR, Jr. Gheorghe  Grigore

 

                                                                       PROIECT DE  HOTARARE

privind  prelungirea unui  contract de  inchiriere care are  ca obiect 11,4 m.p.

teren situat in Piata ,, Sfantul Ilie  ,,

Consiliul Local  Gaesti , judeţul Dambovita ,

Avand in vedere :

– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;

– cererea  nr . 5705/19.05.2017,  privind prelungirea  contractului nr. 3074/12.06.2012  , avand ca obiect , inchiriere  teren in  suprafata de 11,4 m.p. situati  in Piata Sfantul Ilie  ;

– raportul nr.5705/09.06.2017, intocmit de d-nul  Stanciu Nicolae     ;

– avizul Comisiei Juridice , Buget finante si a Comisiei de urbanism  din cadrul Consiliului Local Gaesti 

  În conformitate cu :

– prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ;

    În temeiul :

 – art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art   art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;

SE PROPUNE      :

ART.1  – Se aproba prelungirea pe o perioada de doi   ani, a contractului nr. 3074/12.06.2012  , avand ca obiect , inchiriere  teren in  suprafata de 11,4 m.p. situati  in Piata Sfantul Ilie  ;

   Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial ( 79,8 euro/luna ) , ca efect a licitatiei , cu posibilitatea indexarii acesteia cu indicele de inflatie , la contractile in care pretul nu a fost stabilit in euro. 

ART .2 – In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,  care ar necesita demolarea sau renovarea  imobilului aflat pe terenul  inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

ART.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  .

ART.4 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

 

                                                                   EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de  hotarare   privind prelungirea unui  contract de  inchiriere 

Avand  in vedere cererea formulate de  PFA DUMITRU NICULINA NICOLETA  prin care  solicita prelungirea  contractului nr. 12/20.05.2015  , avand ca obiect , inchiriere  teren in  suprafata de 3074/2012  m.p. situati  in Piata Sfantul Ilie   , va supun atentiei  prezentul proiect de hotarare  , urmand  ca  dumneavoas-tra , in conformitate cu    prevederile  art.36  , alin. 2 ,  lit. (c)  , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art   art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ  sa hotarati  .

Primar, ,jr.Gheorghe Grigore

                                                           PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada

de 3 luni (IULIE    –SEPTEMBRIE   2017)

Consiliul Local al  oraşului Gaesti , judeţul Dambovita ,

Avand in vedere :

– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;

– referatul secretarului U.A.T . Gaesti ;

– avizul comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

 În conformitate cu :

– prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;

    În temeiul :

 – art.45 , alin. 1 , coroborat  cu art.  45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

SE  PROPUNE  :

ART.1  – Se desemneaza   doamna /domnul  consilier_____________  sa prezideze   sedintele Consiliului Local Gaesti  pentru o perioada de 3 luni (IULIE    –SEPTEMBRIE   2017) .

ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga persoana desemnata la art. 1 .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanei desemnate .

INITIATOR   ,

Primar  ,

Jr. Gheorghe Grigore

 

Avizat de  legalitate    ,                                                                                                                                                                         

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

DIVERSE

 

Cronica de Gaesti

TERASĂ NOUĂ ÎN GĂEŞTI! Fostul restaurant legendar „Doi Tei” se reinventează!

Fostul restaurant „Doi Tei” (Strada Gării)  s-a transformat în terasă şi au fost amplasate televizoare …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *