PROIECTELE DE HOTĂRÂRE ALE LUNII MAI

Şedinţa Consiliului Local va avea loc în ziua de 25 mai, la ora 17, în sala de şedinţe

1)         Proiect de  hotărâre privind rectificarea de  buget prin suplimentare de  venituri- initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

 

ART . 1     Se aproba  majorarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 la sectiunea de la :

-sectiunea de functionare cu suma de 364 mii lei;

-sectiunea de dezvoltare cu suma de 206 mii lei pe articole ale clasificatiei bugetare dupa cum urmeaza :

VENITURI

Cod venit Buget planificat

30.04.2017

 Realizat la 30.04.2017 Diferenta
07     570
07.01.01-impozite cladiri PF 410 558 118
07.02.01- impozit pe teren PF 443 522 79
07.02.02 impozit terenuri  persoane

juridice

65 438 373

 

CHELTUIELI –FUNCTIONARE

  PLAN 30.04.017 SUPLIMENTAT
TOTAL SECTIUNEA FUNCTIONARE 44 364
Cap.51.01.03 titlul 20 art.20.01.06 13 17
Cap.66.02.06 titlul 51 art. 0146 22 322
Cap.65.04.01. titlul 20 art.20.01.30 8 20
Cap.70.50.00 titlul 20 art.20.01.03 1 5

 

 

Indicatori cheltuiala – SUPLIMENTAT
LA SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 206
Puz zona sc Serban Cioculescu –cap51.03.01 titlul 71.01.30 10
Retea hidranti CNVS- cap. 65.04.02 titlul 71.01.01 50
la cap .70.50.00 gestionarea cainilor fara adapost 71.01.30 20
Extindere retele gaze- cap 70.50.00 titlul 71.01.01 90
Reabilitare strazi OG 28 –cap 84.03.03 titlul 71.01.01 30
Dotari sector intretinere starzi- cap 84.03.03 titlul 71.01.30 6

                                                                                               

ART.2 -Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Serviciul Buget Contabilitate ,Impozite si Taxe Locale- Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 .

2)         Proiect de  hotărâre privind aprobarea actului  aditional nr.230/34703/E la contractul de  imprumut  intern nr.230/34703/20.07.2005  incheiat  cu BCR- initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

 ART.1 – Se aproba actul aditional de eliminare  a comisionului de  gestiune  de  0,25 % aferent  contractului  de  imprumut  intern  nr. 230/34703/20.07.2005 , incheiat  cu BCR , care se regaseste in anexa  la prezenta hotarare .

ART.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti si  Serviciul  Buget –Contabilitate , Impozite si Taxe Locale  si Informatica  ;

ART .3 – Prezenta Hotarare  se  comunica Institutiei Prefectului Judetul Dambovita  si persoanelor/ compartimentelor mentionate la art.2 din prezenta hotarare  .

3)         Proiect de  hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti  nr. 93/ 24.03.2017 ,privind incheierea  Conventiei de  colaborare  cu Societatea Nationala de  Cruce  Rosie Romania  – initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

 ART.1 – Se modifica art.3 al Hotararii   Consiliului Local  Gaesti  nr. 36 din 24.03.2017, in ceea ce  priveste  cotizatia anuala , care va fi  de  2500 lei in loc de  1500 lei.

ART.2 –  Restul dispozitiilor raman neschimbate  .

  ART.3 – Prezenta Hotarare  se   va comunica :

  • Institutiei Prefectului – Judetul Dambobvita  ;
  • Serviciului Public de Asistenta Sociala ;
  • Crucii Rosii Romane – Filiala Dambovita ;
  • Serviciului Buget Contabilitate  , Impozite  si Taxe  , Informatica .

4)         Proiect de  hotărâre privind repartizarea a doua locuinte  ANL – initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

ART.1  Se aproba atribuirea  a doua locuinte construite  prin programul ANL , in conformitate  cu lista  aptobata prin Hotararea  Consiliului local Gaesti  nr.  29 din data de 28.02.2017   , astfel :

Cazacu Simona Mariana – apartamentul 23 din blocul A3; Cadindatu Alina – apartamentul  50 din blocul A7;

ART.2 Cu ducerea la indeplinire a prezerntei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti .

ART.3 – Prezenta Hotarare se  comunica Institutiei Prefectului Judetul Dambovita  ,Primarului Orasului Gaesti si  beneficiarilor repartitiei .

5)    Proiect de  hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie a 2( doi )  m. (L=2 m  , l=1 m ) teren situat in piata Sf. Ilie initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

ART.1-  Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii  a 2 m. (L=2 m  , l=1 m ) teren situat in piata Sf. Ilie .

ART.2–   Durata propusa a inchirieriii   este  de  5  ani    , iar  pretul  de pornire la licitatie  de

5 euro/m.p./luna.

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  .

ART.4– Prezenta hotarare se  va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si  persoanelor / compartimentelor  mentionate la punctul 3.

6)         Proiect de  hotărâre privind  prelungirea unui  contract de  inchiriere — initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE  :

ART.1  – Se aproba prelungirea pe o perioada de cinci ani, a contractului nr. 12/20.05.2015  , avand ca obiect , inchiriere  teren in  suprafata de 12 m.p. situati  in Piata Sfantul Ilie  ;

Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial , ca efect a licitatiei , cu posibilitatea indexarii acesteia cu indicele de infl;atie , la contractile in care pretul nu a fost stabilit in euro. 

ART .2 – In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului ,  care ar necesita demolarea sau renovarea  imobilului aflat pe terenul  inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice  in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.

ART.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti ,  precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului  .

ART.4 – Prezenta hotarare  se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si  solicitantilor .

7)         Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere-

initiator  domnul primar Gheorghe Grigore  ;

SE PROPUNE

Art.1. Aprobarea  Regulamentul de organizare, funcţionare şi autorizare a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată  Institutiei Prefectului Juderului Dambovita , Serviciului  Buget Contabilitate  , Impozite si axes i Informatica  din cadrul Primariei Orasului Gaesti 

8)         Proiect de  hotărâre privind  aprobarea alocarii fondurilor necesare  acordarii fiecarui salariat  , membru  al sindicatului  cu copil / copii ,  cu varsta mai  mica de  18 ani , a unui pachet cu o valoare de  50 lei / pachet   cu ocazia zilei de 1 iunie 

SE PROPUNE  :

ART.1 Se  aproba alocariea  fondurilor necesare  acordarii fiecarui salariat  , membru  al sindicatului  cu copil / copii ,  cu varsta mai  mica de  18 ani , a unui pachet cu o valoare de  50 lei / pachet  .

ART.2-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul OrasuluiGaesti si Serviciul Buget – Contabilitate  Impozite si taxe locale  si Informatica .

ART.3 – Prezenta hotarare se  va comunica :

  • Institutiei Prefectului – Judetul Dambobvita  ;
  • Serviciului  Buget Contabilitate  , Impozite  si Taxe  , Informatica .

INITIATOR ,

 

Jr. Gheorghe Grigore

 

                                                                                             AVIZAT DE LEGALITATE 

                                                                                                                     Secretar  ,

                                                                                                          Jr. Diaconu Mitica

 

 

 

 

 

Cronica de Gaesti

Până unde poate firma Atyc să-şi bată joc de elevii navetişti? ADOLESCENŢII DIN BUTOIU DE JOS SUNT ABANDONAŢI ÎN STAŢII, DEŞI PLĂTESC ABONAMENTE! Dovada, aici!

Plătesc abonamente la sume exorbitante, apoi sunt bătaia de joc a firmei de transport Atyc! …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *