Şedinţă a Consiliului Local Găeşti pe 24 martie, la ora 18.00! AFLĂ AICI ORDINEA DE ZI ŞI PROIECTELE!

Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :

1) Proiect de hotărâre privind incheierea Conventiei de Colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita- initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
2) Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de de 150 m.p. teren situat in continuarea proprietatii S.C. Electrouniv Com SRL – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
3) Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii in folosinta gratuita Tribunalul Dambovita a spatiului situat in str. N.Titulescu , nr.10- initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
4) Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi de natura contractuala – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
5) Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie a trei suprafete de teren de 20 m.p. in oborul saptamanal – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
6) Proiect de hotarare privind renuntarea Consiliului Local Gaesti la sustinerea
caii de atac exercitata in dosarul nr.4600/120/2015- initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
7) Proiect de hotarare privind desemnarea membrilor Consiliului Local Gaesti care sa faca parte din comisia pentru stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
8) Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gaesti in Consiliul de Administratie al Liceului,,Dr. C. Angelescu – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
9) Proiect de hotarare privind neacordarea normei de hrana Politiei Locale Gaesti in anul 2017- initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
10) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017- initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
11) Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (APRILIE –IUNIE 2017) – initiator domnul primar Gheorghe Grigore ;
12) Diverse
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind incheierea Conventiei de Colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
– referatul secretarului U.A.T . Gaesti ;
– adresa Crucii Rosii Romania – Filiala Dambovita ;
– avizul comisiei Juridice si al Comisiei pentru Invatamant , Sanatate ,Cultura din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
În conformitate cu :
– Legea nr. 524/2004 pentru modificarea și completarea Legii Societății Naționale de Cruce Roșie din România nr. 139/1995
– prevederile art. 36, alin. (2),, lit.,, e,, si alin 6, pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul :
– art.45 , alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
SE PROPUNE :
ART. 1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Local Gaesti
și Crucea Roșie Română – Filiala Dambovita , potrivit anexei, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
(2) Protocolul de colaborare aprobat la art.1 va intra în vigoare începând
cu data de 01.04.2017, dată la care își încetează aplicabilitatea prevederile
Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 50/26.04.2007.
ART.2. Primarul Orasului Gaesti , Serviciul Public de Asistenta Sociala
și Crucea Roșie Română – Filiala Dambovita vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
ART.3. Prezenta Hotarare se va comunica :
 Instituţiei Prefectului – Județul Dambovita ;
 Serviciul Public de Asistenta Sociala ;
 Crucii Roșii Române – Filiala Dambovita .

RAPORT
privind proiectul de hotărâre
privind incheierea Conventiei de Colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita
Asocierea cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita, are ca temei legal Legea nr. 139/1995 modificata prin Legea 524/2004 art.8 si art.11 , si are ca scop interventia in sustinerea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social si in caz de calamitati/ dezastre , pentru punerea in practica a politicilor de siguranta si suport social , aplicarea programului de promovare a sanatatii si educatiei pentru sanatate si acordarea de prim ajutor in procesul instructiv- educativ.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind incheierea Conventiei de Colaborare cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita

Va propun spre aprobare prezentul proiect de hotarare deoarece are ca obiectiv asocierea cu cu Societatea Nationala de Cruce Rosie Romania – Filiala Dambovita in vederea interventiei in sustinerea persoanelor vulnerabile din punct de vedere social si in caz de calamitati/ dezastre , pentru punerea in practica a politicilor de siguranta si educati social , aplicarea programului de promovare a sanatatii si educatiei pentru sanatate si acordarea de prim ajutor in procesul educativ.

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de de 150 m.p. teren situat in continuarea proprietatii S.C. Electrouniv Com SRL
Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;
Avand in vedere :
– expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore ;
– cererea cu numarul 3644/16.03.2017 , prin care SC ELECTROUNIV COM SRL;
– raportul 3644/16.03.2017 a Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;
– avizul Comisiei juridice si a Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
– In conformitate cu: – art.36 alin.2 , lit ,,c,,si alin.5 , lit.,,b,, , din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare si art.123 alin.1 si 3 din acelasi act normativ;
In temeiul art.45 (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
SE PROPUNE:
ART .1 – Se aproba scoaterea la licitatie in in vederea vanzarii a terenului in suprafata de de 150 m.p. teren apartinand domeniului privat al localitatii , situat in continuarea proprietatii S.C. Electrouniv Com SRL .
ART.2 – Pretul de pornire la licitatie va fi stabilit printr-un raport de evaluare care va fi aprobat de Consiliul Local .
ART.3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
ART.4 – Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si obliga Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
EXDPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de de 150 m.p. teren situat in continuarea proprietatii S.C. Electrouniv Com SRL

Supunem aprobarii Consiliului Local Gaesti proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea vanzarii a terenului in suprafata de de 150 m.p. teren situat in continuarea proprietatii S.C. Electrouniv Com SRL .
– Terenul la care se face referire este situat in continuarea proprietatii SC ELECTROUNIV COM SRL si apartine domeniului privat al orasului .
– Pe aceasta suprafata de teren , este deja acordat un drept de servitute , in favoarea proprietarului .
– Terenul este materializat in plan prin punctele 1,2,30,40.
– Solicitantul doreste cumpararea intregii suprafete de teren de 150 m.p. pentru intregirea proprietatii .
– Terenul se poate vinde in conditiile legii prin licitatie publica .
– Pretul de pornire la licitatie va fi stabilit printr-un raport de evaluare care va fi aprobat de Consiliul Local .

PRTOIECT DE HOTARARE
privind aprobarea acordarii in folosinta gratuita Tribunalul Dambovita a spatiului situat in str. N.Titulescu , nr.10

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
– cererea nr.346/16.03.2017 prin care se solicita acordarea in folosinta gratuita a spatiului situat in str. N.Titulescu , nr.10;
– referatul nr. 3846/16.03.2017 a Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;
– avizul comisiei Juridice si de Buget- finante din Cadrul Consiliului Local Gaesti ;
În conformitate cu :
– prevederile art .124 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
– art. 17 din Legea 213/1998 ;
În temeiul :
– art.36 , alin. 2 , lit. (c) , coroborat cu alin 6 , lit. (a) , pct. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată si cu art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;

SE PROPUNE :

ART.1 – Se aproba acordarea in folosinta gratuita , Tribunalul Dambovita , a spatiului situat in str. N.Titulescu , nr.10 in suprafata de 33,36 m.p. , pe o perioada de 5 ani de la data adoptarii prezentei hotarari , cu posibilitatea de prelungire .
ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
ART.3 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.2 , cat si solicitantilor .
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii in folosinta gratuita
Tribunalul Dambovita a spatiului situat in str. N.Titulescu , nr.10

Propun spre aprobare prezentul proiect , avand in vedere urmatoarele :
– Spatiul la care se face referire in suprafata utila de 33,36m.p. face parte din domeniul public al orasului Gaesti pozitia 445 preluat prin HG 2344/2004.
– In baza art. 17 din Legea 213/1998 , statul si unitatile administrative pot da in folosinta gratuita imobile din patrimoniul lor , pe termen limitat persoanelor juridice fara scop lucrativ , care desfasoara activitati de binefacere sau de utilitate
publica .
– Propunem ca durata a contractului o perioada de cinci ani cu posibilitate de prelungire .
– Comodatarului ii revine sarcina saintretina si sa mentina imobilul in bune conditii , sa si plateasca utilitatile publice energie , apa-canal , gaze ,etc ) sa respecte normele de
sanatate publica , protectie a mediului si PSI , sa nu-l subinchirieze , subconcesioneze sau sa-l foloseasca in alt scop.
PROIECT DE HOTARARE
privind transformarea unor posturi de natura contractuala
Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;
Avand in vedere :
– expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore ;
– raportul secretarului d- nei Dima Mioara – Sef Serviciu ;
– avizul Comisiei juridice si a Comisiei de Buget – Finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
– In conformitate cu: – art.36 alin.2 , lit ,,a,,si alin.3 , lit.,,b,, , din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;
– art.40 alin.1 din Legea 53/2003- Codul Muncii ;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
SE PROPUNE:
ART.1 – Se aproba transformarea postului vacant de asistent medical principal , din cadrul Cresei Gaesti , intr-un post de educator puericultor .
ART.2- Se aproba transformarea a doua posturi vacante de muncitori calificati in 2 posturi de muncitori necalificati .
ART.3. – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Primarul Orasului Gaesti si Compartimentului de Resurse Umane .
ART.4 – Prezenta Hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetul Dambovita si persoanelor si commpartimentelor prevazute la art.3.

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind transformarea
unor posturi de natura contractuala
Supun atentiei dumneavoastra necesitatea transformarii acestor trei posturi de natura contractuala avand in vedere , in cazul postrului de educator- puericultor prevederile H.G. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a Creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara , iar in cazul celor doua posturi de muncitori necalificati , masura se impune avand in vedere faptul ca muncitori calificati in specialitatea sectorului sunt greu de gasit , cat si faptul ca angajarea unor muncitori necalificati atrage dupa sine reducerea cheltuielilor de personal la capitolul spatii verzi .
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea scoaterii la licitatie a trei suprafete de teren de 20 m.p. in oborul saptamanal
Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar Gheorghe Grigore ;
– cererea nr. 1222/30.01.2017 si 1223/30.01.2017 si 19.4023/25.11.2016 prin care se .solicita inchirierea unei suprafete de teren in vederea comercializarii de cherestea ;
– raportul Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;
– avizul comisiilor : Juridica si Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
In conformitate cu:
– – prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ;
În temeiul :
– art.36 , alin. 2 , lit. (c) , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;
SE PROPUNE :
ART.1- Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a trei suprafete de teren in suprafata 20 m.p., situate in oborul saptamanal .
ART.2- Durata propusa a inchirieriii este de 5 ani , iar pretul de pornire la licitatie de 1 euro/m.p./luna.
ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .
ART.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3.

PROIECT DE HOTARARE
privind renuntarea Consiliului Local Gaesti la sustinerea
caii de atac exercitata in dosarul nr.4600/120/2015

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
– adresa nr 3493/10.03.2017 a Curtii de Apel Ploiesti ;
– raportul secretarului UAT – Orasul Gaesti ;
– avizul comisiei Juridice din Cadrul Consiliului Local Gaesti ;
În conformitate cu :
– prevederile art .464 alin 2 C. Proc. Civila;
În temeiul :
– art. 45 aliniatul 1 din din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată;

SE PROPUNE :

ART.1- Se aproba renuntarea Consiliului Local Gaesti la sustinerea caii de atac exercitata in dosarul 4600/120/2015.
ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari se obliga d- nul viceprimar , Untarescu Ion .
ART.3 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor prevazute la art.2 .
RAPORT
privind renuntarea Consiliului Local Gaesti la sustinerea
caii de atac exercitata in dosarul nr.4600/120/2015
In conformitate cu prevederile art . 464 Cod Procedura Civila , alin .2 achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri special.
Fata de aceste prevederi legale se impune adoptarea unei hotarari de consiliu din care sa rezulte vointa acesteuia de a renunta la sustinerea caii de atac formunlate in dosarul 4600/120/2015 .
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind renuntarea Consiliului Local Gaesti la sustinerea
caii de atac exercitata in dosarul nr.4600/120/2015

In vederea stingerii pe cale amiabila a litigiului care face obiectul dosarului 4600/120/2015 si raportat la prevederile art . 464 Cod Procedura Civila , alin .2 achiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de mandatarul său în temeiul unei procuri special.
Fata de aceste prevederi legale se impune adoptarea unei hotarari de consiliu din care sa rezulte vointa acesteuia de a renunta la sustinerea caii de atac formunlate in dosarul 4600/120/2015 .
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind desemnarea membrilor Consiliului Local Gaesti care sa faca parte din comisia pentru stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
– referatul secretarului U.A.T . Gaesti ;
– adresa Casei Judetene de asigurari de sanatate Dambovita ne. 3226/06.03.2017;
– avizul comisiei Juridice si al Comisiei pentru Invatamant , Sanatate ,Cultura din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
In conformitate cu :
– Hotararea Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si ale Contractului Cadru care regllementeaza sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2016-2017 , cu modificarile si completarile ulterioare;
– prevederile art. 36, alin. (2),, lit.,, d,, si alin 6, pct.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul :
– art.45 , alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,
SE PROPUNE :

ART.1- Se desemneaza domnul/doamna _________________ca reprezentant al Consiliului Local Gaesti care sa faca parte din comisia pentru stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate .
ART .2 – Se desemneaza domnul/doamna _________________ca membru supleant al reprezentantului Consiliului Local Gaesti care face parte din comisia pentru stabilirea zonelor/localitatilor deficitare din punct de vedere al existentei medicilor de o anumita specialitate .
ART.3. Persoanele desemnate la art..1 si 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.4. Prezenta Hotarare se va comunica :
– Instituţiei Prefectului – Județul Dambovita ;
– persoanelor desemnate la art..1 si 2

PROIECT DE HOTARARE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gaesti
in Consiliul de Administratie al Liceului,,Dr. C. Angelescu ,,
Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ;
Avand in vedere :
– expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore ;
– raportul secretarului UAT Gaesti ;
– solicitarea Liceului ,, Dr. C.Angelescu ,, nr. 3297/07. 03.2017 ;
– avizul Comisiei juridice si al Comisiei de cultura , invatamant din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
– In conformitate cu: – prevederile Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017
– pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014.
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare
SE PROPUNE
ART.1 – Se desemneaza d-nul /d-na ___________________________________ reprzentant al Consiliului Local Gaesti in consiliul de administratie al Liceului ,, Dr. C. Angelescu ,, Gaesti .
ART.2.- Hotararea Consiliului Local Gaesti nr. 65/12.09.2016 isi inceteaza aplicabilitatea , incepand cu data adoptarii prezentei hotarari .
ART.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga persoana desemnata si secretara orasului , pentru comunicare .

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gaesti
in Consiliul de Administratie al Liceului ,, Dr. C. Angelescu ,, Gaesti

A vand in vedere prevederile Ordinului nr. 3.160 din 1 februarie 2017
pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.619/2014.
Adresa Colegiului ,,Iordache Golescu ” Gaesti înregistrată sub nr.166/06.03.2017,
prin care se solicită numirea unui reprezentat in Consiliului local al oraşului în
Consiliile de Administraţie;
În vederea organizării consiliilor de administraţie a unităţilor de învăţământ de stat cu
personalitate juridică, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, propunem Consiliului local al oraşului Gaesti , numirea şi aprobarea reprezentanţilor săi în aceste consilii.

SE PROPUNE :
ART.1- Incepand cu data adoptarii prezentei hotarari nu se mai acorda norma de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Gaesti in anul 2017 , datorita faptului ca bugetul local nu mai permite alocarea fondurilor cu aceasta destinatie .
ART.2 Incepannd cu aceeasi data , Hotararea Consiliului Local Gaesti nr.6 din 29.01.2015 isi inceteaza aplicabilitatea .
ART.3 – Cu ducerea la indeplicire a prezentei hotarari se obliga Serviciul Buget – Contabilitate , Impozite si Taxe Locale , Informatica .
.
ART.4- Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetul Dambovita si Serviciulu Buget – Contabilitate , Impozite si Taxe Locale , Informatica .
AVIZAT
PRESEDINTE DE SEDINTA

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada
de 3 luni (APRILIE –IUNIE 2017)
Primarul oraşului Gaesti , judeţul Dambovita ,
Avand in vedere :
– expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;
– referatul secretarului U.A.T . Gaesti ;
– avizul comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;
În conformitate cu :
– prevederile art. 35, alin. (1), art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul :
– art.45 , alin. 1 , coroborat cu art. 45, alin.(6) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,
SE PROPUNE :
ART.1 – Se desemneaza domnul consilier ________________________ sa prezideze sedintele Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni- (APRILIE –IUNIE 2017) .
ART.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga peroana desemnata la art. 1 .
ART.3 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanei desemnate .

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Gaesti pentru o perioada de 3 luni (aprilie –iunie 2017)
Prevederile art. 35, alin. (1) si art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administratia
locala, republicata, reglementeaza modalitatea de alegere a presedintelui
de sedinta care va conduce sedintele consiliului local pe o perioada de cel mult 3 luni.
In luna martie 2017 expira perioada pentru care dl. Untarescu Ion a fost desemnat să
conducă sedintele consiliului local, urmand a se face propuneri pentru numirea presedintelui
de sedinta pentru perioada ianuarie –martie 2017.
In consecinta supun dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare privind alegerea
presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni (aprilie –
– iunie 2017 ) in vederea adoptarii unei hotarari in acest sens.
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
Gaesti pentru o perioada de 3 luni (aprilie 2017 –martie 2017)

Avand in vedere prevederile art. 35, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, republicata, un
consilier local poate exercita functia de presedinte de sedinta cel mult 3 luni.
Consiliul local trebuie sa adopte o hatarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gaesti pentru o perioada de 3 luni, respectiv aprilie 2017 – iunie 2017.
In urma propunerilor facute de catre consilierii locali in cadrul sedintei si a exercitarii votului, se va alege presedintele de sedinta pentru perioada aprilie 2017 – iunie 2017.

Cronica de Gaesti

Ambulanţa are sediu nou la Găeşti! PRIMARUL GRIGORE GHEORGHE A FĂCUT ASTĂZI INAUGURAREA!

După ani de aşteptare, angajaţii Serviciului de Ambulanţă de la Spitalul Găeşti au, în sfârşit, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *