HOTĂRÂRILE LUNII MAI ALE CONSILIULUI LOCAL GĂEŞTI

 cl

                                                      Proces – verbal

                                         incheiat azi, 11.05.2015 in cadrul

                                         sedintei ordinare a Consiliului Local

                                                          Gaesti

 

 

             Lucrarile sedintei sunt deschise de secretara orasului, Andrei Camelia, care

 arata ca, avind in vedere prezenta domnilor consilieri, 16 din totalul de 16,constata ca

 este intrunita majoritatea si sedinta se poate desfasura legal.

              Sedinta a fost convocata prin dispozitia primarului nr. 267/06.05.2015. Potrivit

 prevederilor art. 35 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu

 modificarile si completarile ulterioare sedinta este condusa de d-nul consilier

 Socoteanu Marius Aurelian.

              Procesul – verbal al sedintei anterioare a fost comunicat domnilor consilieri

 odata cu materialele pentru sedinta actuala. Nu sunt discutii legate de procesul – verbal

 si este aprobat in unanimitate.

              D-nul presedinte de sedinta da citire ordinii de zi. Dupa citirea ordinii de zi

 comunicata se precizeaza ca se solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca doua

 proiecte de hotariri:

              – Proiect de hotarire privind imputernicirea primarului interimar al orasului

 Gaesti pentru contractarea de servicii de asistenta si reprezentare in dosarul

 nr. 1439/232/2013 – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

              – Proiect de hotarire privind aprobarea rectificarii bugetului local pe trim. II

 2015 – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

               Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea propusa si se aproba cu

 ,, unanimitate,, de voturi.

               Sedinta incepe cu punctul ,, diverse,,. La acest punct se prezinta plingerea

 prealabila formulata de d-nul Arifovici Elias Demirel domiciliat in Gaesti str. 13

 Decembrie nr. 49 prin care solicita revocarea partiala a HCL nr. 45/2012 prin care

 s-a acordat, in folosinta gratuita, Protoeriei Gaesti suprafata de 2423 mp inclusiv cu

 privire la caile publice de acces existente in teren. Acest lucru il impiedica sa foloseasca

 spatiile comerciale pe care le detine in zona. Solicita : refacerea drumului pietonal

 major cu latimea de 7 m pe care se facea legatura intre piata Sf. Ilie si str. 1 Decembrie

 si refacerea caii de acces prin care se facea accesul la spatial comercial din str. 13

 Decembrie nr. 45 si la blocul de locuinte pe calea de acces cu destinatia anterioara si de

 parcare pe o latime de 5,5 m.

               D-nul consilier Costea Fanut spune ca plingerea se refera la spatiile comerciale

 din spatele magazinelor ,, Profi,,.

                D-nul consilier Anghelescu Ioan propune ca plingerea sa fie analizata de

 Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti care sa

 formuleze un punct de vedere ce va fi prezentat Consiliului Local intr-o sedinta

 extraordinara pentru a se formula raspuns.

                Propunerea domnului consilier este acceptata si se hotaraste discutarea

 acestei probleme intr-o sedinta extraordinara care se va desfasura in data de 18.05.2015.

 

                D-nul consilier Slavila Catalin aminteste ca, in sedinta anterioara, s-a facut

 propunerea ca, d-nul avocat Despa Aurel sa formuleze plingere penala impotriva

 d-lui Toader Alexandru pentru litigiul cu Niculae Maria. Se solicita acceptul consiliului.

 Consiliul este de acord.

                 D-nul consilier Anghelescu Ioan intreba care este situatia ciinilor comunitari?

                 D-nul consilier Costea Fanut intreba citi ciini comunitari sunt in oras?

                 D-na ing. Barbu Marilena din cadrul Biroului Urbanism si Amenajarea

 Teritoriului spune ca, la acest moment nu exista contract si activitatea adapostului este

 suspendata. Deoarece nu exista serviu infiintat , care sa poata fi concesionat, trebuie

 stabilit cum se va proceda.

                 D-na secretar Andrei Camelia spune ca, avind in vedere actul normativ care

 reglementeaza aceasta problema , exista obligativitatea infiintarii unui serviciu care

 presupune personal angajat, dotarea corespunzatoare, contract cu medic veterinar. La

 aceasta data nu exista serviciu care sa fie concesionat.

                D-nul consilier Untarescu Ion spune ca un seviciu presupune modificarea

 organigramei.

                D-nul consilier Costea Fanut spune ca, deoarece nu este contract, nu se poate

 spune citi ciini sunt in oras. Si d-nul consilier Slavila Catalin intreaba ce se va face cu

 ciinii?

                D-nul primar spune ca se va incheia un contract de prestari de servicii cu

 indeplinirea procedurii prevazuta de lege in cazul achizitiilor publice.

                D-nul consilier Anghelescu Ioan propune o analiza a acestei probleme.

                D-nul consilier Ispas Daniel aduce in discutie o problema legata de parcarile

 inchiriate de cetatenii proprietari de autoturisme. Dinsul spune ca locurile inchiriate

 pentru parcari nu sunt marcate sau semnalizate.

                 D-nul primar spune ca aceste locuri vor fi marcate prin placute la fiecare

 loc de parcare pe care va fi inscris numarul de inmatriculare al autoturismului. 

                 D-nul consilier Bojin Aurel intreaba daca s-au inventariat sensurile unice

 asa cum se stabilise in sedinta de consiliu?

                  D-nul Pauna Nicolae din partea politiei locale spune ca este un protocol cu

 Politia nationala pentru infiintarea unei structuri de ordine si siguranta care va fi

 coordonata de politie. Se vor inventaria sensurile unice.

                 D-nul consilier Bojin Aurica solicita sa se informeze cum se rezolva solicitarile

 facute in sedintele de consiliu.

                 D-nul consilier Socoteanu Marius solicita sa se desfiinteze statia din intersectia

 de la complex.

                 D-nul consilier Bojin Aurica intreaba care este situatia terenului de la fostul

 C.I.A? Se raspunde ca se face lucrare cadastrala pentru intabulare.

                  D-nul consilier Slavila Catalin intreaba ce lucrari presteaza cei ce beneficiaza

 de ajutorul social deoarece nu sunt vazuti in oras?. Solicita o informare pentru urmatoarea sedinta de consiliu.

                   D-nul consilier Costea Fanut intreaba daca se mai continua activitatea in

 GAL -ul existent mai ales ca s-au prevazut si fonduri ? Din GAL fac parte si comunele

 Petresti, Dragodana si Mogosani. Se va continua activitatea in GAL-ul existent si este

necesar sa se vada ce proiecte se vor derula prin GAL fiind de interes pentru realizarea

 centurii orasului.

                    Cu aceasta punctul ,, diverse,, se incheie si se trece la discutarea proiectelor

 de hotariri inscrise pe ordinea de zi.

                     Primul proiect de hotarire se refera la delegarea unui consilier local din

 cadrul Consiliului Local Gaesti care va indeplini temporar atributiile viceprimarului –

 

 – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

                        Pentru exercitarea temporara a functiei de viceprimar se fac urmatoarele

 propuneri: d-nul consilier Slavila Catalin propune pe d-nul consilier Untarescu Ion si

 d-nul consilier Coata Emil propune pe d-nul Costea Fanut. Urmeaza a se proceda la

 votul secret. Pina la intocmirea celor necesare votului se trece la discutarea urmatorului

 proiect de hotarire.

                       Urmatorul proiect de hotarire se refera la aprobarea contului de executie

 al bugetului orasului Gaesti pe trim.I al anului 2015 – initiator d-nul primar interimar

 Gheorghe Grigore.

                      D-nul consilier Costea Fanut spune ca s-au facut plati de 72 mii lei pentru

 PUG si intocmire lucrari cadastrale la ANL . Daca nu se aproba PUG-ul de catre

 consiliu nu se plateste lucrarea.

                     D-ra Dumitrescu Carmen ,arhitect  sef , spune ca este incheiat contract pe

 mai multe etape de lucru si plata se face tot pe etape.

                      Se remarca faptul ca, la intocmirea strategiei orasului, plata s-a facut

 in totalitate si nu pe etape.

                       D-na Ilinca Sofia sef serviciu buget-contabilitate spune ca , in contul de

 executie se reflecta cheltuielile aprobate prin buget. Este executia bugetului aprobat.

                       D-nul consilier Costea Fanut intreaba daca incasarile la taxele pe

proprietate vor fi mai mari? D-na Ilinca Sofia raspunde ca s-ar putea sa fie mai mari.

                      D-nul consilier Costea Fanut spune ca la investitii s-au prevazut 1746 mii

 lei. In trimestrul I s-au cheltuit 600 mii lei ( pentru ambulatoriu spital, colegiul

 Vladimir Streinu, invatamint) ceea ce reprezinta 40% din suma. Diferenta se va

 cheltui pina la finele anului. La invatamint s-au planificat 317 mii lei si s-au cheltuit

 157 mii lei pentru: studii, investitii gradinita ,, Inocenta,,,  IT liceul agricol, centrala

 pentru Colegiul Vladimir Streinu. Pentru Casa de Cultura nu s-au facut cheltuieli iar

 pentru terenul de sport nu s-a incheiat contract.

                       Intocmirea lucrarii cadastrale pentru domeniul public al orasului este

 in curs incheindu-se contract in acest sens precizeaza d-nul primar.

                      Tot d-nul consilier Costea Fanut arata ca, pentru strazi s-au prevazut

 520 mii lei si s-au cheltuit 385 mii lei.

                       Se face precizarea ca banii cheltuiti la strazi nu au fost pentru modernizare

 deoarece exista un contract pe Ordonanta 28/2013 in care primaria are o contributie de

 10% din valoare.

                     D-na ing. Barbu Marilena din cadrul Biroului Urbanism si Amenajarea

 Teritoriului arata ca nu s-a mai realizat asocierea cu Consiliul Judetean Dimbovita

 pentru modernizare strazi deoarece s-au incheiat contracte pe Ordonanta 28/2003

 finantate de Ministerul Dezvoltarii.

                    Referitor la intrebarea d-lui Costea Fanut privind soldul creditului

 contractat de primaria Gaesti , d-na Ilinca Sofia raspunde ca soldul este de 60 mii lei.

 Pentru lucrarea de canalizare este prevazuta suma si alocata cota de contributie a

 primariei . Pentru anul 2015 valoarea este de 6 miliarde din totalul 14 miliarde.

                   Se supune la vot proiectul de hotarire si se inregistreaza 9 voturi ,, pentru,,:

 Gheorghe Grigore, Socoteanu Marius, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu

 Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion si Anghelescu Ioan; 7 ,, abtineri,,:

 Coata Emil, Costea Fanut, Radut Marian, Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Voinescu

 Cristian si Ispas Ciotea Daniel. Se adopta hotarirea nr._______.

                   Se revine la proiectul de hotarire nr. 1 privind desemnarea unui consilier

 care sa indeplineasca , temporar, atributiile viceprimarului. Se va proceda la votul

 secret. Pentru numararea voturilor sunt desemnati d-nii consilieri Stan Eugeniu si

 

 Bojin Gheorghe. In urma exercitarii votului si a numararii voturilor s-au inregistrat

 9 voturi ,, pentru,, d-nul Untarescu Ion si 7 voturi ,, pentru,, d-nul Costea Fanut. Se

 adopta hotarirea nr._______.

                Se trece la proiectul de hotarire nr. 3 privind aprobarea rectificarii bugetului

 local pe trim. II 2015 prin majorare de venituri – initiator d-nul primar Gheorghe

 Grigore.            

                D-nul primar arata ca s-a inregistrat o depasire a veniturilor cu suma de

 1471 mii lei. Aceasta permite efectuarea unei rectificari de buget si propune repartizarea acestei sume astfel: sectiunea dezvoltare cap. 70.02.50 – 150 mii lei; la

 sectiunea functionare cap. 65.02. invatamint – 280 mii lei; la cap. 67.02. spatii verzi –

 – 100 mii lei; la cap.84.02.strazi – 941 mii lei . Total de suplimentat 1471 mii lei. La

 sectiunea de dezvoltare suma alocata de 150 mii lei se propune a fi folosita astfel:

 achizitionare tocatoare crengi spatii verzi – 30 mii lei; studii si proiect canalizare str.

 Progresului -30 mii lei; proiect ape pluviale – 10 mii lei; subventie spital – 60 mii lei;

 administratie publica – 20 mii lei.

              D-nul consilier Bojin Aurica intreaba cu ce suma s-a rectificat bugetul local in

 anul 2014 luna iulie? Se raspunde ca suma a fost de 1544 mii lei.

              D-nul consilier Socoteanu Marius intreaba cum s-a incheiat anul 2014 daca s-a

intrat pe deficit ? Se raspunde ca nu s-a inregistrat deficit.

              D-nul consilier Costea Fanut spune ca incasarile la taxa pe proprietate sunt de

 2481 mii lei fata de cele prevazute de 1198 mii lei.  Dar incasarile nu sunt egale in

 fiecare luna. La finele lunii aprilie incasarile sunt mai mici si diferenta va fi in minus.

               Spitalul a fost finantat dar banii s-au dus pe tichete de masa si alte cheltuieli.

 Poate apare , in lunile urmatoare, o subfinantare a spitalului.

               D-nul consilier Untarescu Ion spune ca incasarile inregistrate nu sunt venituri

 in plus ci incasari in avans. Spune ca prin aceasta rectificare s-au acordat 60 mii lei la

               D-nul consilier Costea Fanut afirma ca incasarile anuale la bugetul local nu

 au fost mai mari de 87% din cel planificat. Propune urmatoarea repartizare a

venitului suplimentar: alocarea sumei de 150 mii lei la reabilitare acoperis fosta

 primarie; 280 mii lei la invatamint. Din suma totala de 1471 mii lei ,dupa alocarea

 sumei totale de 430 mii lei ramine o diferenta de 1041 mii lei. Propune ca aceasta

 diferenta de 1041 mii lei sa fie repartizata astfel: modernizare strazi – 600 mii lei  si

 reabilitare strazi –  441 mii lei.

              Sunt alocate 12 miliarde lei pentru reparatii strazi care echivaleaza cu 22 mii

 euro cu TVA. Cu aceasta suma se pot asfalta 3,6 km de strazi. Se aloca bani pe

 reparatii in loc sa se aloce bani pentru strazile ne asfaltate.

              D-nul consilier Untarescu Ion spune ca lucrarile de canalizare se efectueza pe

 25 Km. Se vor deranja 25 km asfalt si 1870 racorduri pentru cetateni. Firma ,, Coniz,,

 ( care efectueaza lucrarile) va readuce la forma initiala toate zonele in care executa

 lucrari. Dupa refacere se va turna covor asfaltic.

             D-nul consilier Bojin Aurica considera pripit proiectul de rectificare. In luna

 iulie nu vor mai fi bani pentru o noua rectificare.

             D-nul consilier Costea Fanut propune aminarea rectificarii. Se supune la vot

 propunerea si se inregistreaza: 7 voturi ,, pentru,,: Coata Emil, Costea Fanut, Radut

 Marian, Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Voinescu Cristian si Ispas Ciotea Daniel; 8

 Voturi ,, impotriva,, : Gheorghe Grigore, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu

 Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion si Anghelescu Ioan; d-nul

 Consilier Socoteanu Marius s-a abtinut. Propunerea nu a fost aprobata.

             Se supune la vot proiectul de hotarire si se inregistreaza: 9 voturi ,, pentru,,:

 

  Gheorghe Grigore, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion , Socoteanu Marius  si Anghelescu Ioan; 7 voturi

 ,, impotriva,, : Coata Emil, Costea Fanut, Radut Marian, Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Voinescu Cristian si Ispas Ciotea Daniel. Se adopta hotarire nr._____.

          Dupa discutarea acestui proiect de hotarire d-nul consilier Costea Fanut a parasit

          Se trece la urmatorul proiect de hotarire privind aprobarea scoaterii la licitatie,

 in vederea inchirierii, a cinci suprafete de teren avind fiecare suprafata de 42 mp pentru

 construirea a cinci spatii comerciale situate in incinta oborului saptaminal – initiator

 d-nul primar Gheorghe Grigore.

          D-nul consilier Coata Emil intreaba cine va construi spatiile comerciale? Cei care

 vor inchiria terenurile sau primaria? Daca costruieste primaria spatiile vor fi toate la

           D-nul consilier Bojin Aurica intreaba daca s-a facut un calcul privind costul

 spatiilor comerciale daca se vor construi de primarie ? 

           D-nul consilier Coata Emil propune aminarea proiectului de hotarire pentru a se

 intocmii o schita cu amplasamentul si un calcul privind costul spatiilor comerciale.

 Sa se analizeze daca nu se incurca calea de acces.

           D-nul consilier Bojin Aurica spune ca suprafata totala ce va fi scoasa la licitatie

 este de 200 mp. Daca se incaseaza 1 euro/mp/luna rezuta 200 euro/luna. Pe an 2400

 euro.Daca se incaseaza 5 euro/mp / luna suma este mai mare in avantajul primariei.

 In aceste conditii constructiile se fac de primarie. Se propune acest amendament. Se

 supune la vot amendamentul si se inregistreaza 13 voturi ,, pentru,, : Coata Emil,

 Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Ispas Ciotea Daniel, Gheorghe Grigore, Socoteanu

 Marius, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica,

 Untarescu Ion si Anghelescu Ioan. S-au abtinut d-nii: Radut Marian si Voinescu

 Cristian. Amendamentul a fost adoptat.

              D-nul consilier Coata Emil renunta la propunerea de aminare si solicita

 amendarea proiectului in sensul ca sa se intocmeasca schita si sa se faca un calcul

 privind costurile.

              Se supune la vot amendamentul propus de d-nul Coata si se inregistreaza:

 13 voturi ,, pentru,,: : Coata Emil,  Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Ispas Ciotea Daniel, Gheorghe Grigore, Socoteanu Marius, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion si Anghelescu Ioan. S-au abtinut d-nii: Radut Marian si Voinescu Cristian. Amendamentul a fost adoptat.

              Se supune la vot proiectul de hotarire cu cele doua amendamente adoptate si

 se inregistreaza 13 voturi ,,pentru,, : Coata Emil,  Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Ispas Ciotea Daniel, Gheorghe Grigore, Socoteanu Marius, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion si Anghelescu Ioan. S-au abtinut d-nii: Radut Marian si Voinescu Cristian. Se adopta hotarirea nr.______.

              Se trece la proiectul de hotarire privind imputernicirea primarului interimar

 al orasului Gaesti pentru contractarea de servicii de asistenta juridica si reprezentare

 in dosarul nr. 1439/232/2013 – initiator d-nul primar Gheorghe Grigore. In calitate de

 initiator d-nul primar spune ca a comunicat instantei de judecata ca se continua

 procesul promovat de d-nul Iacobuta Dan si urmeaza a se asigura reprezentarea. Se

 supune la vot proiectul de hotarire si se inregistreaza 14 voturi ,, pentru,, :

 Coata Emil,  Dinu Violeta, Bojin Gheorghe, Voinescu Cristian , Ispas Ciotea Daniel, Gheorghe Grigore, Socoteanu Marius, Slavila Catalin, Stan Eugeniu, Dumitrescu Gabriel, Tudor Radu, Bojin Aurica, Untarescu Ion si Anghelescu Ioan. D-nul Radut Marian este impotriva. Se adopta hotarirea nr.______.

 

 

          Ultimul proiect de hotarire inscris pe ordinea de zi se refera la aprobarea

 rectificarii bugetului local pe trimestrul II 2015 – initiator d-nul primar Gheorghe

            In calitate de initiator d-nul primar arata ca suma de 151 mii lei provine

 de la Ministerul Dezvoltarii Regionale si este aferenta contractului incheiat cu acesta,

 conform OUG nr. 28/2013, pentru reabilitarea strazilor. Se supune la vot proiectul de

 hotarire si se inregistreaza ,, unanimitate,, de voturi. ( 15 voturi,, pentru,,). Se

 adopta hotarirea nr.________.

           Nemaifiind discutii legate de ordinea de zi d-nul presedinte de sedinta

 multumeste domnilor consilieri pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei.

           Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Presedinte de sedinta,                                                 Secretar,

                 Cos. Socoteanu Marius                                           Andrei Camelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronica de Gaesti

IPJ DÂMBOVIŢA:AVARIE DE NATURĂ TEHNICĂ LA SISTEMUL INFORMATIC AL CAZIERULUI JUDICIAR ROMÂN

„Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS a suferit o avarie de natură tehnică, …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *