Proiectele de hotărâre ale lunii aprilie!

cl                                                                                                                                                                                                        

                                            D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E

                             privind convocarea in sedinta ordinara

                      a  Consiliului Local Gaesti in data de 29.04.2015

 

 

 

               Primarul orasului Gaesti judetul Dimbovita,

            Avind in vedere :

                                  – prevederile art. 39 alin.1  din Legea administratiei publice locale nr.    215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;

             In temeiul art. 68 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                  D I S P U N :

 

 

 Art. 1 –  Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Gaesti sedinta care se  va  desfasura in data de 29.04.2015. orele 16,00 la sediul Consiliului Local Gaesti.

        Art. 2 –  Pe ordinea de zi  se afla urmatoarele puncte:

             1. – Diverse

             2. – Proiect de hotarire privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV

 2014 al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din

 venituri proprii – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

             3. – Proiect de hotarire privind aprobarea eliberarii licentei de traseu privind

 transportul public local de persoane prin curse regulate speciale efectuat de

 S.C. AURORA&CO SRL – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

             4. – Proiect de hotarire privind aprobarea schimbarii denumirii Biroului Public

 Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor in Serviciul Public Comunitar Local de

 Evidenta a Persoanelor – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

            5. – Proiect de hotarire privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii,

 a cinci suprafete de teren avind fiecare suprafata de 42 mp pentru construirea a cinci

 spatii comerciale situate in incinta oborului saptaminal – initiator d-nul primar interimar

 Gheorghe Grigore.

             6. – Proiect de hotarire privind aprobarea acordarii , in folosinta gratuita, a unui

 teren in suprafata de 6,09 mp Detasamentului de Pompieri Gaesti in vederea construirii unui punct de control acces – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.

 

 

             7. – Proiect de hotarire privind aprobarea modificarii H.C.L. nr. 100/28.11.2014

 privind aprobarea completarii inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al orasului Gaesti – initiator d-nul primar interimar Gheorghe Grigore.                                                   

          Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga secretara orasului.

 

 

 

 

                                                         Primar interimar,

                                                        Gheorghe Grigore

 

 

 

 

                                                                                                       Avizat de legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                          Andrei Camelia

 

 

 

 

 

 

 

                                            PROIECT DE HOTARIRE

                                      privind aprobarea contului de executie

                                      pe trimestrul IV 2014 al bugetului local

                                      si al bugetului activitatilor finantate integral

                                            sau partial din venituri proprii

 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                     Avind in vedere:

                           – expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe

 Grigore;

                           – raportul nr. 6264/21.04.2015. intocmit de d-na Ilinca Sofia sef serviciu

 buget-contabilitate prin care se propune aprobarea contului de executie pe trimestrul IV 2014 al bugetului local si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ;

                            – raportul comisiei buget – finante din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                            – prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finantele

 publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

                            – prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                      In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia

 publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

                                                     HOTARASTE:

 

 

         Articol unic – Se aproba contul de executie pe trimestrul IV 2014 al bugetului local

 si al bugetului activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii conform

 anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.

 

 

 

                                                           Initiator,

                                                    primar interimar

                                                   Gheorghe Grogore

 

                                                                                                            Avizat de legalitate,

                                                                                                                  Secretar,

                                                                                                            Andrei Camelia

 

 

                                      

                                             PROIECT  DE  HOTARIRE

                                     privind aprobarea schimbarii denumirii

                                  Biroului Public Comunitar Local de Evidenta

                                  A Persoanelor in Serviciul Public Comunitar

                                          Local de Evidenta a Persoanelor

 

             Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                     Avind in vedere:

                           – expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe

 Grigore;

                           – raportul nr. 5630/08.04.2015. intocmit de d-na Matei Nicoleta , sef

 S.P.C.L.E.P Gaesti prin care solicita schimbarea denumirii din Biroul Public Comunitar

 Local de Evidenta a Persoanelor in S.P.C.L.E.P.;

                           – organigrama Primariei Gaesti in care este cuprins S.P.C.L.E.P.

                           – raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                           – prevederile Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind infiintarea,

 organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu

 modificarile si completarile ulterioare;

                           – prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 50/2004 pentru modificarea si

 completarea unor acte normative in vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional

 corespunzator activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate , actelor de

 stare civila , pasapoartelor simple , permiselor de conducere si certificatelor de

 inmatriculare a vehiculelor cu modificarile ulterioare;

                             – prevederile Hotaririi Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea

 Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul

 serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si

 managementul resurselor umane, financiare si materiale;

                             – prevederile art. 36 alin. 2lit. d ; alin. 6lit. a, pct. 12 din Legea nr. 215/2001

 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                       In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2015 cu

 modificarile si completarile ulterioare

 

                                                        HOTARASTE

 

           Articol unic – Avind in vedere organigrama Primariei Gaesti in care este

 prevazut Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti cu structura

 organizatorica corespunzatoare serviciului se aproba schimbarea denumirii de

 Biroul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti in Serviciul Public

 Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Gaesti.

 

                                                          Initiator,

                                                   Primar interimar

                                                   Gheorghe Grigore

                                                                                                         Avizat de legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                           Andrei Camelia

 

 

 

                                              PROIECT  DE  HOTARIRE

                                        privind aprobarea eliberarii licentei de

                                        traseu privind transportul public local

                                        de persoane prin curse regulate speciale

                                        efectuat de S.C. AURORA & CO SRL

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                             – expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe

 Grigore;

                             – contractul de prestari servicii incheiat intre Primaria Gaesti si

 S.C. AURORA & CO SRL;

                             – cererea nr. 6391/22.04.2015.prin care d-nul David Radu administrator

 al S.C. AURORA & CO SRL solicita eliberarea licentei de traseu.

                             – raportul 6392/22.04.2015. intocmit de d-na Stoica Marioara consilier

 in cadrul primariei Gaesti prin care se propune aprobarea eliberarii licentei de

 traseu privind transportul public local de persoane prin curse regulate speciale

 efectuat de S.C. AURORA & CO SRL;

                             – raportul comisiei juridice si al comisiei de urbanism din cadrul

 Consiliului Local Gaesti;

                             – prevederile art. 4 lit. h din Ordinul Ministerului Internelor si Reformei

 Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de

 transport public local nr. 92/2007;

                              – prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local

 cu modificarile si completarile ulterioare;

                              – prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind

 administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                           In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu

 modificarile si completarile ulterioare

 

                                                          HOTARASTE

 

            Art. 1 – Se aproba acordarea licentei de traseu privind transportul public local

 de persoane prin curse regulate speciale  efectuat de S.C. AURORA & CO SRL cu

 sediul in Gaesti str. Aurel Vlaicu nr. 30 jud. Dimbovita dupa cum urmeaza:

                 – traseu Fundatura Cioculescu – Gaesti

                 – traseu Colegiul Vladimir Streinu – Liceul Iordache Golescu

                 – traseu Arsuri – Gaesti

           Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului si

 compartimentul comercial din cadrul primariei Gaesti.

 

                                                         Initiator ,

                                                    Primar interimar,

                                                    Gheorghe Grigore

                                                                                                             Avizat de legalitate,

                                                                                                                   Secretar,

                                                                                                              Andrei Camelia

                                       PROIECT  DE  HOTARIRE

                                     privind aprobarea modificarii H.C.L.

                                     nr. 100/28.11.2014.privind aprobarea

                                     completarii inventarului bunurilor ce

                                     apartin domeniului public al orasului

                                                            Gaesti

 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                      Avind in vedere:

                            – expunerea de motive intocmita de primarul interimar Gheorghe

 Grigore;

                            – raportul nr. 6347/22.04.2015 intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea

 Teritoriului prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 100/28.11.2014;

                            – raportul comisiei juridice si al comisiei buget – finante, administrarea

 domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                            – prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica cu

 modificarile si completarile ulterioare;

                            – prevederile art. 36 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia

 publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                        In temeiul art.45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu

 modificarile si completarile ulterioare

 

                                                           HOTARASTE

 

            Art 1 – Ca urmare a efectuarii masuratorilor in vederea inscrierii in cartea funciara  a unor suprafete de teren apartinind domeniului public si  inregistrarii unor diferente  fata de suprafetele initiale cuprinde in Hotarirea Consiliului Local nr. 100/28.11.2014 se aproba

 modificarea H.C.L. nr. 100/28.11.2014. conform anexei nr. 1 care face parte integranta

 din prezenta hotarire.

            Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

 

 

                                                             Initiator,

                                                     Primar interimar,

                                                     Gheorghe Grigore

 

 

                                                                                                        Avizat de legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                           Andrei Camelia

 

 

 

 

                                            PROIECT  DE  HOTARIRE

                                   privind aprobarea scoaterii la licitatie, in

                                   vederea inchirierii, a cinci suprafete de teren

                                  avind fiecare suprafata de 42 mp pentru

                                  construirea a cinci spatii comerciale situate in

                                             incinta oborului saptaminal 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                     Avind in vedere:

                            – expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe

 Grigore;

                            – raportul nr. 6365/22.04.2015. intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea

 Teritoriului din cadrul primariei Gaesti prin care se propune aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a cinci suprafete de teren avind fiecare suprafata de 42 mp pentru construirea a cinci spatii comerciale situate in incinta oborului saptaminal  ;

                            – raportul comisiei buget – finante si al comisiei de urbanism din cadrul

 Consiliului Local Gaesti;

                            – prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                      In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica

 locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                    HOTARASTE

 

          Art. 1 – Se aproba scoaterea la licitatie, in vederea inchirierii, a cinci suprafete de teren avind fiecare suprafata de 42 mp pentru construirea a cinci spatii comerciale

 identice cu cele construite de Primaria Gaesti  situate in incinta oborului saptaminal 

pentru desfasurarea de activitati comerciale de alimentatie publica ( gratare).

          Art. 2 – Durata inchirierii este de 5 ani. Pretul de pornire la licitatie este de

 1,0 euro/mp/luna.

          Art. 3 – Licitatia se va desfasura in termen de 20 de zile de la data publicarii

           Art. 4 – Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei se va constitui prin

 dispozitia primarului.

           Art. 5 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului,

 Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti si comisia ce se

 va constitui.

 

                                                        Initiator,

                                                 Primar interimar,

                                                Gheorghe Grigore

 

 

                                             PROIECT  DE  HOTARIRE

                                      privind aprobarea acordarii in folosinta 

                                      gratuita a unui teren in suprafata de 6,09 mp

                                      Detasamentului de Pompieri Gaesti in vederea

                                      construirii unui Punct de Control Acces

 

 

             Consiliul Local Gaesti , judetul Dimbovita

                      Avind in vedere:

                                – expunerea de motive intocmita de d-nul primar interimar Gheorghe

 Grigore;

                                – adresa nr. 5949/16.04.2015 prin care Detasamentul de Pompieri

 Gaesti solicita darea in folosinta a unei suprafete de 6,09 mp teren pentru construirea

 unui punct de control acces;

                                  – raportul nr. 5949/ 22.04.2015 intocmit de Biroul Urbanism si

 Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;

                                  – raportul comisiei buget – finante, administrarea domeniului public si

 privat si al comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                  – prevederile art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

 publica cu modificarile si completarile ulterioare;

                                  – prevederile art. 36 alin. 5 lit a si art. 124 din Legea nr. 215/2001

 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                       In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                           HOTARASTE

 

           Art. 1 – Se aproba acordarea , in folosinta gratuita , Detasamentului de Pompieri

 Gaesti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ,, Basarab I,, al Judetului

 Dimbovita , cu sediul in Gaesti str. Independentei nr. 4A , a suprafetei de 6,09 mp situata

 in fata cladirii administrative in vederea construirii unui Punct de Control Acces prevazut

 de regulamentele militare.

           Art. 2 – Terenul este acordat in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani cu

 posibilitatea de prelungire.

           Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se oblige primarul orasului

 si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

 

                                                        Initiator,

                                                Primar interimar,

                                                Gheorghe Grigore

                                                                                                   Avizat de legalitate,

                                                                                                          Secretar,

                                                                                                     Andrei Camelia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cronica de Gaesti

ISTERIE ÎN JUDEȚ! Prinși cu carne în portbagaj, s-au ales cu dosare penale!

Bâlbâiala autorităților continuă, după confirmarea pestei porcine africane în Lucieni și instalarea isteriei printre oameni. …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *