Proiectele de hotărâre ale lunii martie!

cl

 Pe 31 martie, la ora 16.30, va avea loc şedinţa ordinară a  Consiliului Local Găeşti, unde vor fi dezbătute proiectele de hotărâre prezentate mai jos. Le reamintim cetăţenilor oraşului că şedinţele Consiliului Local sunt publice şi că orice persoană interesată poate veni să asiste la dezbateri.

                              

                                           PROIECT  DE   HOTARIRE

                                       privind aprobarea statiilor de oprire

                               a mijloacelor de transport public local de calatori

                                de pe raza administrativ – teritoriala a orasului  

                                                           Gaesti

 

                               Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                            – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                            – adresa Consiliului Judetean Dimbovita inregistrata sub nr. 221/09.02.2015

 prin care se aduc unele precizari in legatura cu statiile de imbarcare/debarcare utilizate

 pentru transportul persoanelor;

                            – raportul nr. 4837/25.03.2015. intocmit de d-na Stoica Marioara

 consilier in cadrul compartimentului comercial;

                            – raportul comisiei juridice si al comisiei de urbanism din cadrul

 Consiliului Local Gaesti;

                            – prevederile art. 4 li. b din Ordiul Ministerului Internelor si Reformei

 Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor

 de transport public local nr. 92/2007;

                            – prevederile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local cu

 modificarile si completarile ulterioare;

                            – prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                        In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu

 modificarile si completarile ulterioare

 

                                                       HOTARASTE:

 

           Art. 1 – Se aproba statiile de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Gaesti  conform anexelor nr 1 si 2 care fac  parte integranta din prezenta hotarire.

           Art. 2 – Amenajarea statiilor de transport in comun se va face dupa un model

           Art. 3 – Hotarirea Consiliului Local Gaesti nr. 91/28.10.2014. privind aprobarea statiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori  de pe raza administrativ – teritoriala a orasului Gaesti se abroga.

          Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga compartimentul

 comercial  si biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

                                       

                                                      Initiator,

                                              D-nul viceprimar,

                                              Gheorghe Grigore

 

                                                                                                     Avizat de legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                                      Andrei Camelia

 

 

                                            PROIECT  DE  HOTARIRE

                                      privind aprobarea taxei de eliberare

a atestatului de producator si a carnetului

                                     de comercializare a produselor din sectorul

                                                           agricol

 

            Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                  Avind in vedere:

                         – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                         – raportul nr. 4762/25.03.2015. intocmit de d-nul Pauna Nicolae consilier in

 cadrul biroului urbanism , cadastru , registrul agricol prin care se propune aprobarea taxei de eliberare a atestatului de producator si a carnetului  de comercializare a produselor din sectorul  agricol ;

                          – raportul comisiei buget-finante si al comisiei juridice din cadrul Consiliului

 Local Gaesti;

                         – prevederile Legii nr. 145/2014. pentru stabilirea unor masuri de

 reglementare a pietei produselor din sectorul agricol;

                         – prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale

 cu modificarile si completarile ulterioare;

                         – prevederile art. 36 alin. 4 lit. c din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                   In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia

 publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                   HOTARASTE:

 

           Art. 1 – Se aproba taxa de eliberare a atestatului de producator si a carnetului

 de comercializare a produselor din sectorul  agricol  dupa cum urmeaza:

                  – taxa de eliberare atestat de producator – 50 lei

                  – taxa de eliberare carnet de comercializare – 30 lei.

           Art. 2 –  Taxele vor fi percepute de la persoanele care solicita eliberarea atestatului

 de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si se

 fac venit la bugetul local.

           Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului, serviciul buget- contabilitate si biroul urbanism, cadastru, registrul agricol din cadrul

 primariei Gaesti.

 

 

                                                     Initiator,

                                              D-nul viceprimar,

                                              Gheorghe Grigore

 

                                                                                                      Avizat de legalitate,

                                                                                                           Secretar,

                                                                                                      Andrei Camelia

 

 

 

                                           PROIECT  DE  HOTARIRE

                                      privind aprobarea vinzarii directe a

                                      cotei indivize de 45/741 mp teren aferent

                                      spatiului comercial cofetarie C1-U13 in

                                      suprafata de 62 mp detinut de d-na Nistorescu

                                      Constanta in str. Viitorului nr. 2

 

 

                Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                                  – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                                  – cererea nr. 18990/12.12.2014. prin care d-na Nistorescu Constanta

 domiciliata in Gaesti str. Unirii, bl. 6 sc.A ap.9 solicita cumpararea cotei indivize de

 45/741 mp. teren aferent spatiului comercial cofetarie C1-U13 in suprafata de 62 mp pe

 care il detine in orasul Gaesti str. Viitorului nr. 2;

                                   – raportul nr. 18990/23.03.2015 intocmit de Biroul Urbanism si

 Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;

                                   – raportul comisiei buget-finante, administrare domeniul public si

 privat si al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                    – prevederile art. 123 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                                    – prevederile art. 36 alin. 5 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind

 administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                         In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                          HOTARASTE:

 

             Art. 1 – Se aproba vinzarea directa a cotei indivize de 45/741 mp. aferenta spatiului

 comercial cofetarie C1 – U13 in suprafata de 62 mp situat in str. Viitorului nr. 2 Gaesti

 catre d-na Nistorescu Constanta care este proprietara spatiului comercial.

             Art. 2 – Pretul de vinzare va fi stabilit printr-un raport de evaluare care va fi

 insusit de consiliul local.

             Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se oblige primarul orasului si

 Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti.

 

                                                          Initiator,

                                                     D-nul viceprimar,

                                                     Gheorghe Grigore

 

                                                                                                            Avizat de legalitate,

                                                                                                                    Secretar,

                                                                                                              Andrei Camelia

 

 

                                              PROIECT  DE  HOTARIRE

                                    privind nominalizarea comisiei de evaluare

                                    si selectionare a solicitarilor pentru finantari

                                    nerambursabile alocate de la bugetul local pentru

                                           activitati nonprofit de interes local

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                    Avind in vedere:

                          – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                          – raportul nr. 4702/24.03.2015. intocmit de d-na Ilinca Sofia sef serviciu

 buget-contabilitate prin care se solicita nominalizarea comisiei de evaluare                               si selectionare a solicitarilor pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local;

                          – raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                          – hotarirea Consiliului Local nr. 10/27.02.2015. privind aprobarea

 ,, Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local

 pentru activitati nonprofit de interes local.,,

                          – prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile

 din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu modificarile si

 completarile ulterioare;

                          – prevederile art. 36 alin. 7 lit. a din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                     In temeiul art. 45 alin. 2 lit.f din Legea nr. 215/2001 privind administratia

 publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                          HOTARASTE:

 

            Art. 1 – Se nominalizeaza comisia de evaluare si selectionare a solicitarilor pentru finantari nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local  dupa cum urmeaza:

                      1. ______________________

                      2._______________________

                      3._______________________

                      4._______________________

                      5._______________________

            Art. 2 – Atributiile comisiei sunt prevazute in ,, Regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local  pentru activitati nonprofit de interes local.,, aprobat prin HCL nr. 10/27.02.2015.

            Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului si

 comisia nominalizata.

 

                                                   Initiator,

                                             D-nul viceprimar,

                                             Gheorghe Grigore

                                                                                                    Avizat de legalitate,

                                                                                                           Secretar,

                                                                                                     Andrei Camelia

 

                                               PROIECT  DE  HOTARIRE

                                   privind aprobarea modificarii HCL nr. 9/2015 

                                   privind aprobarea bugetului local al orasului

                                   Gaesti si aprobarea bugetelor ordonatorilor

                                           tertiari de credite pe anul 2015

 

                  Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                   Avind in vedere:

                        – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                        – raportul nr. 4703/24.03.2015. intocmit de d-na Ilinca Sofia sef serviciu

 buget-contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea modificarii HCL nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului local al orasului Gaesti si aprobarea bugetelor ordonatorilor tertiari de credite pe anul 2015

                        – raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat

 din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                         – adresa nr. 1126/23.01.2015. a Directiei de Finante Dimbovita prin care au

 fost repartizate sume pentru finantarea cheltuielilor descentralizate si pentru echilibrarea

 bugetelor locale;

                         – adresa nr. 9453/26.01.2015. a Directiei de Finante Dimbovita prin

 care se comunica plafonul maxim al cheltuielilor de personal in suma de 22612 mii lei;

                          – adresa nr. 13451/27.01.2015. a Directiei de Finante Dimbovita prin care

 se comunica trimestrializarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

                          – Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

                          – Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si

 completarile ulterioare;

                          – prevederile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                     In temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administratia

publica locala cu modificarile si completarile ulterioare 

 

                                                         HOTARASTE:

 

             Art. 1 – Se aproba modificarea HCL nr. 9/2015 privind aprobarea bugetului local al orasului Gaesti si aprobarea bugetelor ordonatorilor  tertiari de credite pe anul 2015

 dupa cum urmeaza:

                Art.2 al HCL nr. 9/2019 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                Se aproba utilizarea fondului de rulment in suma de 69 mii lei in cursul anului

 2015 la sectiunea functionare.

            Art. 2 – Celelalte prevederi ale HCL nr. 9/2015 ramin valabile.

            Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga  primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

 

                                                           Initiator,

                                                    D-nul viceprimar,

                                                    Gheorghe Grigore

                                                                                                              Avizat de legalitate

                                                                                                                    Secretar,

 

 

                                              PROIECT  DE  HOTARIRE

                                    privind modificarea Hotaririi Consiliului

                                Local Gaesti nr. 67/2014 privind aprobarea costului

                                mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/

                                reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza

                                cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta

                                           Sociala in anul scolar 2014 – 2015

 

 

              Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                    Avind in vedere :

                          – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                          – raportul nr. 4070/12.03.2015. intocmit de Serciviul Public de Asistenta

 Sociala si Cresa Gaesti prin care se propune modificarea cuantumului alocatiei zilnice de

 Hrana de la 8 lei/zi la 12 lei/zi pentru copiii care frecventeaza cresa;

                          – raportul  comisiei pentru invatamint, sanatate, cultura,protectie sociala si

 Al comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului

 Local Gaesti;

                          – prevederile art. 9 din Legea nr. 263/2007 privind infiintarea, organizarea si

 Functionarea creselor cu modificarile si completarile ulterioare;

                          – prevederile art. 70 alin. 1; art. 71 alin. 1 si art. 72 din Hotarirea Guvernului

 Nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a

 Altor unitati de educatie timpurie si anteprescolara;

                           – prevederile Hotaririi Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor

 Minime de cheltuieli aferente drepturilor prevazute de art. 129 alin. (1) din Legea nr.272/

 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

                            – prevederile art. 36 alin. 2 lit. d din Legea administratiei publice locale

 Nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                    In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica

 Locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                         HOTARASTE:

 

          Art. 1 – Hotarirea Consiliului Local Gaesti nr. 67/2014 privind aprobarea costului

 mediu lunar de intretinere si a contributiei parintilor/ reprezentantilor legali pentru copiii care frecventeaza cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta                                 Sociala in anul scolar 2014 – 2015 se modifica astfel:

                       Art. 1 – Se aproba costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care

                                    frecventeaza cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta

                                    Sociala in anul scolar 2014 – 2015 , in cuantum de 704 lei/copil/luna,

                                    a cuantumului alocatiei zilnice de hrana la suma de 8 lei/zi si valoarea

                                    contributiei parintilor/reprezentantilor legali.

                                     Se modifica si va avea urmatorul cuprins:

                       Art. 1 –  Se aproba costul mediu lunar de intretinere pentru copiii care

                                     frecventeaza cresa din subordinea Serviciului Public de Asistenta

                                     Sociala in anul scolar 2014 – 2015 , in cuantum de 704 lei/copil/luna,

                                    a cuantumului alocatiei zilnice de hrana la suma de 12 lei/zi si  valoarea

                                    contributiei parintilor/reprezentantilor legali.

 

 

              Art. 2 – Celelalte prevederi ale Hotaririi Consiliului Local nr. 67/2014 sunt si

 ramin valabile.

              Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului,

 Serviciul Asistenta Sociala, Serviciul buget -contabilitate din cadrul primariei Gaesti si

 

 

 

 

                                                         Initiator,

                                                  D-nul viceprimar,

                                                  Gheorghe Grigore

 

 

 

                                                                                                               Avizat de legalitate,

                                                                                                                      Secretar,

                                                                                                                 Andrei Camelia

 

 

                                            PROIECT  DE  HOTARIRE

                                  privind aprobarea ,, Regulamentului privind

                                 comercializarea produselor si serviciilor de

                                         piata pe raza orasului Gaesti

 

 

               Consiliul Local Gaesti , judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                              – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore ;

                              – raportul nr. 4473/19.03.2015. intocmit de d-na Stoica Marioara consilier

 In cadrul compartimentului comercial prin care se propune aprobarea

 ,, Regulamentului privind comercializarea produselor si serviciilor de piata pe raza orasului Gaesti,,.

                              – prevederile H.G. nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu

 produse si servicii de piata in unele zone publice cu modificarile si completarile ulterioare;

                              – prevederile H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru

 de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice

 de administrare a domeniului public si privat de interes local republicata;

                               – prevederile art. 36 alin. 1 si alin. 2 lit. ,,c,, din Legea nr. 215/2001

 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                         In temeiul art. 45 alin.1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

 cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                      HOTARASTE:

 

          Art. 1 – Se aproba ,, Regulamentul privind  comercializarea produselor si serviciilor de

 piata pe raza orasului Gaesti,, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta

           Art. 2 – Prezenta hotarire intra in vigoare in termen de 10 zile de la data aducerii la

 cunostinta publica.

           Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire se obliga primarul orasului,  inspectorul comercial din cadrul primariei Gaesti si administratia pietei.

 

 

 

                                                       Initiator,

                                                 D-nul viceprimar,

                                                Gheorghe Grigore

 

 

                                                                                                  Avizat de legalitate,

                                                                                                        Secretar,

                                                                                                   Andrei Camelia

 

 

 

                                            PROIECT DE  HOTARIRE

                                      privind aprobarea taxei de habitat cu

                                      destinatie speciala de salubrizare pentru

                                                           anul 2015.

 

 

 

             Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                    Avind in vedere:

                            – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                            – adresa nr. 18494/04.12.2014.a Asociatiei de Dezvoltare

 Intercomunitara ,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii

 Deseurilor Solide in judetul Dimbovita,, prin care se solicita stabilirea si aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2015.

                            – raportul nr.________/_________2014 intocmit de serviciul buget-

 – contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul primariei Gaesti;

                            – raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniul public si

 privat din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                            – dispozitiile art. 5  alin. 7 lit. i , art. 9 alin. 10 lit. b din Statutul Asociatiei cu modificarile si completarile ulterioare;

                            – prevederile Hotaririi nr. 158/26.11.2014. a Asociatiei de Dezvoltare

 Intercomunitara ,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii

 Deseurilor Solide in judetul Dimbovita,, privind stabilirea si aprobarea cuantumului

 taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2015;

                             – prevederile Hotaririi nr. 119/18.06.2013. a Asociatiei de Dezvoltare

 Intercomunitara ,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii

 Deseurilor Solide in Judetul Dimbovita,, privind aprobarea metodologiei de instituire

 si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare

 cu modificarile si completarile ulterioare;

                              –  prevederile art. 8 alin. 2 , alin. 3 lit. j din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor  Comunitare de Utilitati Publice cu modificarile si completarile ulterioare;

                              – prevederile art. 2 alin. 1 , art. 6 alin. 1 lit. k, art. 8 alin. 2. art. 25, lit. a

 din Legea nr. 101/2006 privind Serviciul de Salubrizare al localitatilor cu modificarile si

 completarile ulterioare;

                             – prevederile art. 282 si art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare ;

                             – prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice

 locale cu modificarile si completarile ulterioare;

                             – prevederile art. 36 alin. 4 lit. c din Legea administratiei publice locale

 nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                 In temeiul art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

 

                                                      HOTARASTE:

 

 

          Art. 1 – Incepind cu data de 01.01.2015. se stabileste cuantumul taxei de habitat

 cu destinatie speciala de salubrizare astfel:

                 – 18 lei/luna/gospodarie( incluzind comisionul de administrare de 2 lei/luna/ gosp.);

                 – 10 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie  si strainasii care domiciliaza in Judetul Dimbovita si in afara judetului, care au gospodarii pe raza localitatii Gaesti ( incluzind comision de administrare de 1,11 lei/luna/gospodarie);

                  – 50 lei/luna/institutie publica finantata de la buget ( incluzind comisionul de

 administrare de  5,55 lei/luna/institutie);

            Art. 2 – Urmatoarele categorii de gospodarii sunt scutite de la plata taxei de

 habitat:

                 a) Gospodariile in care se regasesc persoanele aflate in situatiile prevazute

 de art. 284 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si

 completarile ulterioare.

                  Prezenta se refera la gospodariile formate din maxim doua persoane.

                  b) Gospodariile din zonele inaccesibile utilajelor mecanizate de colectare a

 deseurilor menajere conform anexei ce face parte integranta din hotarirea A.D.I.

 nr. 133/11.09.2013.

             Art. 3 – Gospodariile ai caror proprietari sunt plecati impreuna cu familia

 in strainatate datoreaza o taxa de habitat in cuantum de 6 lei/luna/gospodarie 

 ( incluzind comisionul de administrare de 0,67 lei/luna/gospodarie).

             Art. 4 – Gospodariile care detin doua sau mai multe contoare electrice la

 aceeasi adresa si deservesc o singura familie vor datora o singura taxa de habitat.

              Art 5 – Taxa speciala incasata potrivit prezentei hotariri reprezinta venit al

 bugetului local si se foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitate datorata pentru serviciile prestate cetatenilor si institutiilor publice din localitatea Gaesti.

              Art. 6 – Prezenta hotarire va fi adusa la indeplinire de catre primar, Serviciul

 buget-contabilitate, impozite si taxe locale si , pentru comunicare secretarul localitatii

 

 

                                                         Initiator,

                                                 D-nul viceprimar,

                                                 Gheorghe Grigore

 

                                                                                                         Avizat de legalitate,

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                          Andrei Camelia

 

 

                                                   PROIECT  DE  HOTARIRE

                                        privind aprobarea listei solicitantilor care

                                       au acces la locuinte A.N.L. si repartizarea                                                    

                                                          acestor locuinte

 

 

                Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                        Avind in vedere:

                                – expunerea de motive intocmita de d-nul primar Iacobuta Dan;

                                – raportul nr. 4642/23.03.2015 intocmit de d-na consilier juridic Diaconu

  Mitica prin care se propune aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuinte ANL

 si repartizarea acestor locuinte;

                                – raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si

 privat si al comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                – prevederile art. 15 din Hotarirea Guvernului nr. 962/2001 privind

 aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind

 infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte cu modificarile si completarile ulterioare;

                                – prevederile Legii locuintei nr. 114/1996 cu modificarile si completarile

 ulterioare;

                                – prevederile art. 36 alin. 6 punct. 19 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind

 administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

                          In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu

 modificarile si completarile ulterioare

 

 

                                                             HOTARASTE:

 

 

           Art. 1 – Se  aproba ,, Lista solicitantilor care au acces la locuintele A.N.L.,, din

 orasul Gaesti conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarire.

           Art. 2 -Avind in vedere punctajul obtinut si criteriile stabilite de Legea locuintei nr. 114 /1996  se aproba repartizarea locuintelor A.N.L. libere dupa cum urmeaza:

 

                    –  Garsoniere:

 

                           – Blocul F2A, apartamentul 6 – Casoveanu Ancuta-Maria

                           – Blocul A1 , apartamentul 8 – Constantin Daniela

                           – Blocul A7 , apartamentul 55 – Stefanescu Marian

 

                    – Apartamente:

 

                            – Blocul A2, apartamentul 14 – Marin Alexandra

                            – Blocul A4 apartamentul 28 – Stefanescu Adrian Madalin

 

 

 

                            – Blocul A5 , apartamentul 36 – (Mihalache) Matei Mariana

                            – Blocul A5 apartamentul 38 – Paun Gabriel

                            – Blocul A6 apartamentul 46 – Anghel Marian

              Art. 3 – Se aproba mutarea domnilor Profira Marius si Ion Andrei Alexandru din

 garsoniere in apartamente, ca urmare a modificarii statutului matrimonial , astfel:

                            – d-nul Profira Marius in bl. A5 ap.35

                            – d-nul Ion Andrei Alexandru in bl. F2A ap.17

              Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga compartimentul

 juridic si serviciul buget-contabilitate din cadrul primariei Gaesti.

 

 

 

 

                                                              Initiator,

                                                     D-nul viceprimar

                                                     Gheorghe Grigore

 

 

 

                                                                                                          Avizat de legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                            Andrei Camelia

 

                                             PROIECT   DE   HOTARIRE 

                                       privind aprobarea scoaterii la licitatie,

                                      in vederea inchirierii, unui teren in suprafata

                                      de 7 mp situat la intrarea in piata agroalimentara

                                     ,, Sf. Ilie,, Gaesti in vederea construirii unui spatiu

                                                             comercial

 

                  Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita

                           Avind in vedere:

                                   – expunerea de motive intocmita de d-nul viceprimar Gheorghe Grigore;

                                   – cererea nr. 2829/20.02.2015. prin care d-nul Zaharia Tudor domiciliat in Gaesti str. Atanase Constantinescu nr. 22 solicita inchirierea unui teren in suprafata de 7 mp pentru construirea unui spatiu commercial;

                                    – raportul nr. 2829/20.02.2015.intocmit de Biroul Urbanism si

 Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti;

                                     – raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si

 privat din cadrul Consiliului Local Gaesti;

                                     – prevederile art. 36 alin. 5 lit. a din Legea administratiei publice

 locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

                           In temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia

 publica locala cu modificarile si completarile ulterioare

 

                                                         HOTARASTE:

 

            Art. 1 – Se aproba scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a terenului in

 suprafata de 7 mp situat in Gaesti la intrarea in piata agroalimentara Sf. Ilie , pe latura de

 sud -est in continuarea spatiilor comerciale construite de S.C. EXPRESIV SRL in vederea

 construirii unui spatiu comercial.

             Art. 2 – Durata inchirierii este de 5 ani. Pretul de pornire la licitatie este de

  5 euro/mp/luna.            

            Art. 3 – Licitatia se va desfasura in termen de 20 de zile de la data publicarii

             Art. 4 – Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei se va constitui prin dispozitia primarului.

            Art. 5 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga Biroul Urbanism si

 Amenajarea Teritoriului din cadrul primariei Gaesti si comisia ce se va constitui.

 

                                                            Initiator,

                                                       D-nul viceprimar,

                                                       Gheorghe Grigore

                                                                                                          Avizat de legalitate,

                                                                                                                 Secretar,

                                                                                                             Andrei Camelia    

 

 

Cronica de Gaesti

ISTERIE ÎN JUDEȚ! Prinși cu carne în portbagaj, s-au ales cu dosare penale!

Bâlbâiala autorităților continuă, după confirmarea pestei porcine africane în Lucieni și instalarea isteriei printre oameni. …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *